Pla Català Esport a l’Escola

plaesportjfeitu

Esport per a tothom

El Govern de la Generalitat de Catalunya va creure necessària la impulsió d’aquest Pla en base a l’anàlisi d’una sèrie de circumstàncies entre les quals podem destacar les següents:

 • Índex molt reduït de participació de l’alumnat en l’esport escolar
 • Increment dels hàbits sedentaris i de l’obesitat, amb una incidència preocupant en la població infantil i juvenil
 • Demanda social creixent en matèria de salut i benestar

Els objectius del Pla

El Pla pretén posar a l’abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.
Més concretament, podem destacar els objectius següents:

 • Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
 • Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
 • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.
 • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d’altres.
 • Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
 • Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

Els agents del Pla

El desenvolupament d’aquest Pla en el territori fa que sigui necessària la intervenció coordinada de diversos agents, entre els quals podem destacar els següents:

 • Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments d’Ensenyament i de la Presidència (Secretaria General de l’Esport)
 • Centres educatius públics i concertats
 • Consells Esportius
 • Ajuntaments

Els punts claus del Pla

El Pla es basa en una sèrie d’actuacions entre les quals podem destacar les següents:

 • Creació de les Associacions Esportives Escolars als centres educatius, amb la participació activa dels alumnes de secundària i de la resta de la comunitat educativa (equip directiu i AMPA), així com d’exalumnes o d’altres persones o entitats del barri.
 • Coordinació de les activitats, per mitjà d’un professor/a del centre educatiu, principalment d’Educació Física.
 • Col·laboració entre el centre educatiu, el consell esportiu i l’ajuntament corresponent.
 • Dinamització per part dels líders del centre educatiu o del barri.
 • Oferta d’activitats físiques i esportives que responguin als interessos i demandes canviants dels nois i de les noies.

logoaeemv