Missió

“La biblioteca escolar dota els estudiants amb les eines que els permetran d’aprendre al llarg de tota la seva vida i desenvolupar la seva imaginació, fent possible així que esdevinguin ciutadans responsables.”

“La biblioteca escolar ofereix serveis d’aprenentatge, llibres i altres recursos a tots els membres de la comunitat escolar per tal que desenvolupin el pensament crític i utilitzin de manera eficaç la informació en qualsevol suport i format.”

“Els serveis de la biblioteca escolar s’han d’adreçar de la mateixa manera a tots els membres de la comunitat escolar, sense distinció d’edat, raça, sexe, religió, nacionalitat, llengua i condició social o professional.”

IFLA/UNESCO (2000). Manifest de la biblioteca escolar [en línia].  També Disponible a: <http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/mani-c.htm > [Consulta: 6.05.2011]