Horaris

El marc horari del nostre centre és de 8:00 a 14:40. Els esbarjos són de 10:00 a 10:20 i de 12:20 a 12:40.

Es treballen els àmbits en franges de dues hores.