Projecte de convivència

El projecte de convivència

PROJECTE DE CONVICÈNCIA INSTITUT SUNSI MÓRA (CANET DE MAR)
1-   DADES DEL CENTRE I CONTEXTUALITZACIÓ

 

DADES DEL CENTRE
Codi: 08072978
Nom: Sunsi Móra
Titularitat: Públic
Adreça: c. Jaume Romagosa Duran, 4
Telèfon: 937942017
Adreça Electrònica: a8072978@xtec.cat
 

CONTEXTUALITZACIÓ

L’institut Sunsi Móra està ubicat a Canet de Mar (Maresme) i acull alumnat dels tres centres adscrits dels municipi, 2 centres públics: l’Escola Misericòrdia i l’Escola Turó del Drac i 1 centre concertat: l’Escola FEDAC. També acull alumnat d’altres poblacions veïnes (Arenys de Mar, Arenys de Munt, Sant Pol, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac). Amb un nombre aproximat de 310 alumnes, el 41% son procedents de fora del municipi.

L’institut està ubicat en el polígon industrial Can Misser, a les afores del poble per sobre de l’autopista C-32, i no disposa de servei de transport escolar. Les instal·lacions son provisionals i es composen de 8 mòduls equipats per garantir l’adequat desenvolupament de les activitats acadèmiques i distribuïts en 11 aules classe, 4 específiques (taller, laboratori, expressió, informàtica) 3 despatxos, biblioteca, 2 sales de visites/reunions 1 sala de professorat. D’aquestes aules 13 son d’una mida adequada per acollir un grup classe de 30 alumnes com a molt i la resta son espais més reduïts amb capacitat per 15 alumnes com a màxim.

Els estudis impartits son ESO i la modalitat de Batxillerat STEM. Els 310 alumnes matriculats es distribueixen en 9 grups d’ESO (3 grups a 1r, 2 grups de 2n a 4t i 1 grup de projecte singular “Passarel·les”) i 2 grups de Batxillerat (1r i 2n).

El perfil de l’alumnat correspon majoritàriament a famílies de nivell socio-econòmic mitjà i un petit percentatge de famílies de nivell mitjà-baix. El gruix d’alumnes és nascut a Catalunya i actualment al voltant del 5% d’altres procedències.

Som un centre públic, innovador i en canvi permanent que aposta per la cohesió, l’equitat i la qualitat pedagògica.

La visió del nostre centre va orientada a aconseguir fer front als reptes i habilitats del segle XXI incorporant models d’aprenentatge global i inclusius, que reforcin les habilitats de les Intel·ligències Múltiples, el treball cooperatiu i l’ús quotidià de les llengües estrangeres per tal que el nostre alumnat pugui desplegar tot el seu potencial. Volem donar resposta als reptes del futur treballant conjuntament amb l’alumnat i les famílies i creant espais que afavoreixin l’autonomia, la confiança, el respecte, la motivació i la innovació. Volem potenciar la vocació internacional, plurilingüe i global del nostre alumnat, a partir de l’essència local.

 

 

 

2-   DIAGNOSI- RESULTATS

 

Absentisme
    Punts molt forts
 • Disposem de mecanismes àgils i eficacos per a la detecció i registre de les faltes d’assistència a classe.

 

 • Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes per combatre l’absentisme.

 

 • Estimulem el compromís de l’alumnat en el propi procés educatiu per afavorir la seva assistència.

 

 • Incorporem el principi general del dret i el deure a l’escolarització en el Projecte educatiu i a la resta de documents del centre.

 

 • Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a l’abordatge integral de l’absentisme.

 

 • Sensibilitzem el claustre en la importància d’intervenir amb rapidesa i de forma coordinada davant situacions d’absentisme.

 

 

 

    Punts forts
·       Afavorim un procés d’autoaprenentatge en relació amb l’absentisme.

 

·       Desenvolupem estratègies i actuacions per intervenir davant situacions d’absentisme escolar.

 

·       Disposem d’estratègies concretes per implicar l’alumnat en la lluita contra l’absentisme.

 

·       Disposem d’estratègies concretes per implicar les famílies en la lluita contra l’absentisme.

 

·       Disposem de mecanismes per a la prevenció de l’absentisme.

 

·       Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l’entorn escolar per promoure una dimensió educativa de la seva activitat a favor de la convivència.

 

·       Impliquem les famílies per evitar situacions d’absentisme.

 

·       Treballem la prevenció de l’absentisme.

 

    Punts febles
·       Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per fer front als casos d’absentisme i ho recollim en la memòria anual del centre.

 

·       Disposem d’un protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre absentisme.

 

·       Preveiem activitats d’acollida i adaptació per a l’alumnat que s’incorpora després d’un període d’absentisme.

 

·       Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i resolució de casos d’absentisme.

 

    Punts molt febles
·       Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques sobre la gestió i el tractament dels casos d’absentisme.

 

 

 

 

Acollida
    Punts molt forts
·       Considerem l’acollida com un factor fonamental per a la convivència en els centres i l’èxit educatiu de l’alumnat.

 

·       Preveiem actuacions per afavorir el coneixement mutu i facilitar la cohesió del grup.

 

·       Preveiem una imatge acollidora del centre.

 

    Punts forts
·       Acompanyem les noves famílies en el coneixement de l’entorn.

 

·       Col•laborem en la creació de projectes que afavoreixen la integració en l’entorn social.

 

·       Contemplem mesures d’acollida específiques per a l’alumnat que es reincorpora a l’aula després d’un període d’absència continuat (malaltia prolongada, absentisme, inassistència al centre, etc.).

 

·       Disposem d’estratègies concretes d’aula per facilitar l’acollida de l’alumnat.

 

·       Disposem d’estratègies concretes per facilitar l’acollida de les famílies en l’àmbit de l’aula.

 

·       Disposem de mesures informar i acompanyar el professorat o altres professionals que intervinguin per primer cop a l’aula.

 

·       Ens coordinem amb les administracions locals per facilitar l’acollida dels nous membres de la comunitat escolar.

 

·       Establim propostes d’actuació específiques per realitzar l’acollida de l’alumnat.

 

·       Establim propostes d’actuació específiques per realitzar l’acollida de les noves famílies.

 

·       Establim propostes d’actuació específiques per realitzar l’acollida del professorat nou, PAS i d’altres professionals.

 

·       Formem la comunitat escolar en destreses i coneixements per dur a terme una bona acollida.

 

·       Preveiem mesures específiques per facilitar l’acollida dels alumnes nous al seu grup classe.

 

·       Recollim la importància de l’acollida en els documents del centre.

 

·       Tenim mecanismes específics per acollir l’alumnat nouvingut.

 

    Punts febles
·       Ens coordinem amb les entitats de l’entorn del centre per facilitar l’acollida dels nous membres de la comunitat escolar.

 

·       Potenciem les xarxes de suport entre iguals per facilitar l’acollida i la integració a l’aula.

 

·       Recollim i difonem les bones pràctiques d’acollida que el centre realitza.

 

·       Tenim en compte els recursos de l’entorn per planificar l’acollida dels nous membres de la comunitat escolar.

 

·       Tenim sistematitzats els processos d’acollida per a tot l’alumnat, les seves famílies i per a la resta de la comunitat escolar (professorat, PAS, altres professionals d’intervenció puntual al centre) tant si s’hi incorporen a l’inici com un cop comencat el curs.

 

    Punts molt febles
·       Avaluem el funcionament del pla d’acollida i ho recollim en la memòria anual del centre.

 

Coeducació
    Punts molt forts
·       Disposem d’una estructura organitzativa que afavoreix el treball de la coeducació en el centre.

 

·       Garantim un ús no sexista dels espais del centre.

 

·       Potenciem la participació de tot l’alumnat en igualtat de condicions i d’oportunitats.

 

·       Promovem la participació i la relació de tot l’alumnat de manera igualitària i lliure d’estereotips.

 

·       Sensibilitzem el claustre sobre la importància d’una acció educativa que potenciï la igualtat d’oportunitats entre nois i noies.

 

    Punts forts
·       Desenvolupem, en el marc de l’acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per educar l’alumnat en el respecte i la no discriminació per raons de sexe, identitat de gènere, expressió de gènere o per orientació afectivosexual.

 

·       Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes per fomentar els valors de la igualtat de gènere i de les relacions igualitàries.

 

·       Ens coordinem amb les entitats de l’entorn per promoure la coeducació.

 

·       Formem la comunitat escolar en coeducació, en la prevenció de la violència masclista o per raons d’identitat de gènere, expressió de gènere o orientació afectivosexual.

 

·       Incorporem l’enfocament coeducatiu als continguts curriculars.

 

·       Planifiquem estratègies de prevenció de les desigualtats de gènere i relacions d’abús de poder.

 

·       Recollim i divulguem les bones pràctiques realitzades en coeducació.

 

    Punts febles
·       Avaluem el funcionament dels processos i actuacions del projecte coeducatiu i ho recollim en la memòria anual del centre.

 

·       Disposem d’estratègies per implicar les famílies en la necessitat del treball en la coeducació i en la prevenció de la violència masclista.

 

·       Incorporem la coeducació i la prevenció de la violència masclista o homòfoba als diferents documents de centre.

 

·       Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d’educar els seus fills i filles en la coeducació i en la prevenció de la violència masclista o per motius d’orientació afectivosexual, identitat de gènere i expressió de gènere.

 

·       Implementem els protocols per a la millora de la convivència elaborats pel Departament d’Educació.

 

    Punts molt febles
·       Participem en xarxes de centres que treballen en la coeducació i en la prevenció de la violència masclista o per motius d’orientació afectivosexual, identitat de gènere i expressió de gènere.

 

Comunicació
    Punts molt forts
·       Aprofitem els recursos de l’entorn.

 

·       Disposem d’eines, estratègies i mecanismes de comunicació amb l’alumnat per afavorir el seu procés educatiu.

 

·       Disposem d’espais i canals de comunicació adrecats a les famílies.

 

·       Disposem d’espais i canals de comunicació amb les administracions locals.

 

·       Disposem de canals i espais de comunicació que permeten a la comunitat escolar expressar-se i compartir informació.

 

·       Disposem de sistemes d’informació i comunicació digitals.

 

·       Fem de l’acció tutorial del grup un espai de comunicació de l’alumnat basat en el respecte i l’assertivitat.

 

·       Fem de l’acció tutorial individual un espai de comunicació personal basat en el respecte mutu i la confianca.

 

·       Recollim en els documents de centre la política educativa del centre.

 

·       Sensibilitzem el claustre sobre la importància dels processos comunicatius en el centre educatiu.

 

    Punts forts
·       Disposem d’espais i canals de comunicació amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques.

 

·       Disposem d’estratègies concretes d’aula per facilitar la comunicació amb les famílies.

 

·       Disposem d’estratègies i mesures per projectar una imatge positiva del centre.

 

·       Fem de les reunions espais de comunicació efectius i d’aprenentatge organitzatiu.

 

·       Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn la comunicació dins del Pla de Formació de centre.

 

·       Potenciem les xarxes de suport entre iguals per facilitar la comunicació.

 

·       Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de la comunicació.

 

    Punts febles
·       Avaluem les mesures destinades a fomentar la comunicació i l’intercanvi d’informació entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.

 

Conflictes greus
    Punts molt forts
·       Detectem els conflictes greus que esdevenen a l’aula.

 

·       Incorporem els principis i mesures que garanteixin una bona convivència en el centre al Projecte educatiu i a la resta de documents del centre.

 

·       Recollim en les NOFC una normativa clara i eficient referent a les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre.

 

·       Sensibilitzem el claustre en la necessitat d’implicar tota la comunitat educativa enfront els conflictes greus.

 

·       Treballem amb l’alumnat la prevenció i la gestió positiva dels conflictes a l’aula.

 

    Punts forts
·       Analitzem amb els alumnes els conflictes esdevinguts a l’aula per facilitar-ne un procés d’autoaprenentatge.

 

·       Analitzem i fem un seguiment dels casos de conflictes greus per facilitar un procés d’autoaprenentatge en el centre.

 

·       Desenvolupem estratègies per detectar qualsevol fet susceptible de ser considerat com a conflicte greu.

 

·       Disposem d’estratègies concretes per implicar el professorat i altres professionals en la resolució de conflictes greus amb l’alumnat.

 

·       Disposem d’estratègies concretes per implicar l’alumnat en la resolució de conflictes greus.

 

·       Disposem d’estratègies concretes per implicar les famílies en la resolució dels conflictes greus amb l’alumnat.

 

·       Ens coordinem amb l’administració local i altres agents territorials per dur a terme actuacions concretes per combatre situacions de risc i conflictes externs.

 

·       Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l’entorn escolar per promoure accions que facilitin la convivència.

 

·       Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió i resolució de conflictes.

 

·       Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes greus amb l’alumnat.

 

·       Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte greu.

 

·       Implementem els protocols d’àmbit convivencial elaborats pel Departament d’Educació, en cas de necessitat.

 

 

 

 

 

 

    Punts febles
·       Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per fer front als casos de conflictes greus i ho recollim en la memòria anual del centre.

 

·       Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió i resolució de casos de conflictes greus.

 

    Punts molt febles
·       Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques sobre la gestió i el tractament dels conflictes greus.

 

Educació intercultural
    Punts molt forts
·       Disposem d’estratègies per treballar els valors i elements comuns.

 

·       Promovem la inclusió a l’aula de tot l’alumnat.

 

    Punts forts
·       Ens coordinem amb les entitats de l’entorn del centre per promoure l’educació intercultural.

 

·       Establim propostes d’actuacions específiques a l’alumnat per conèixer i respectar la diversitat social i cultural i per promoure les relacions interpersonals.

 

·       Gestionem la diversitat de creences i manifestacions culturals de l’alumnat i les seves famílies.

 

·       Participem en programes socioeducatius de l’entorn.

 

·       Plantegem el currículum de les diferents àrees i matèries des d’una perspectiva intercultural.

 

·       Potenciem des de l’acció tutorial el reconeixement a la diferència i la diversitat cultural.

 

·       Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l’educació intercultural.

 

·       Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d’educar els seus fills en el valor de la interculturalitat.

 

    Punts febles
·       Avaluem les mesures destinades a fomentar l’educació intercultural i ho recollim en la memòria anual del centre.

 

·       Coneixem i participem en xarxes de centres que promouen els valors de l’educació intercultural.

 

·       Formem el professorat per a l’adquisició de la competència intercultural.

 

·       Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l’Educació Intercultural.

 

·       Recollim l’educació intercultural en els documents del centre.

 

Educació per la pau
    Punts molt forts
·       Desenvolupem, en el marc de l’acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per educar en la pau i els drets humans.

 

·       Establim propostes d’actuació específiques per fomentar l’educació per la pau i els drets humans entre l’alumnat.

 

·       Estimulem el compromís personal de l’alumnat en els valors de l’educació per la pau.

 

·       Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn la cultura de la pau i el coneixement dels drets humans.

 

·       Promovem accions i estratègies per fomentar l’educació per la pau i la divulgació dels drets humans entre els membres de la comunitat escolar.

 

·       Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l’educació per a la pau i els drets humans en els processos educatius.

 

·       Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d’educar els seus fills en la pau i el respecte als drets humans.

 

·       Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen els valors convivencials.

 

    Punts forts
·       Disposem d’estratègies concretes per implicar les famílies a través de l’acció tutorial en l’educació per la pau.

 

·       Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes per fomentar la cultura de la pau i el respecte als drets humans entre l’alumnat.

 

·       Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l’entorn escolar per promoure l’educació per la pau.

 

·       Incorporem continguts d’educació per la pau en el currículum de les diverses àrees.

 

·       Recollim en els documents de centre el valor de l’educació per la pau.

 

·       Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per promoure la cultura de la pau i els drets humans.

 

    Punts febles
·       Avaluem les mesures destinades a fomentar l’educació per la pau entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.

 

·       Coneixem i participem en xarxes de centres que fomentin la cultura de la pau i el respecte als drets humans.

 

Estructura i gestió de recursos
    Punts molt forts
·       Apliquem criteris pedagògics en la confecció d’horaris que facilitin un bon clima de centre.

 

·       Compartim, entre els docents, estratègies d’organització.

 

·       Disposem d’espais de comunicació a l’aula que afavoreixen al màxim una relació positiva.

 

·       Establim processos de gestió del coneixement que afavoreixin la millora del funcionament del centre.

 

·       Fem partícep l’alumnat en la gestió i funcionament de l’aula.

 

·       Fomentem un lideratge positiu de l’alumnat en els processos d’aprenentatge.

 

·       Fomentem un lideratge positiu del professorat.

 

·       Organitzem els espais per afavorir un bon clima de centre.

 

·       Organitzem l’aula en funció de l’alumnat.

 

·       Potenciem espais i mecanismes de coordinació dels recursos humans.

 

·       Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l’estructura i la gestió dels recursos pel bon clima del centre.

 

·       Treballem les rutines organitzatives i convencionals a l’aula.

 

    Punts forts
·       Alineem els nostres objectius i actuacions amb els dels projectes comunitaris existents en l’entorn.

 

·       Avaluem la repercussió en el clima de centre de l’organització i gestió de centre i ho recollim en la memòria anual del centre.

 

·       Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centre.

 

·       Formem part d’alguna xarxa educativa amb l’entorn.

 

·       Impliquem la família en el funcionament de l’aula.

 

·       Impliquem les famílies en el funcionament i gestió del centre i en els projectes educatius comunitaris.

 

·       Preveiem espais reals i virtuals (TIC) per potenciar la participació entre els diferents sectors de la comunitat educativa i els agents educatius de l’entorn.

 

·       Recollim en els documents del centre estratègies organitzatives que afavoreixin el clima de centre.

 

·       Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l’organització i gestió dels recursos.

 

·       Tenim un mapa de recursos de la zona educativa de l’entorn, difonem i orientem el seu ús.

 

Gestió i resolució positiva dels conflictes
    Punts molt forts
·       Desenvolupem, en el marc de l’acció tutorial, actuacions concretes perquè l’alumnat gestioni els seus conflictes de manera positiva.

 

·       Detectem els conflictes que es donen a l’aula.

 

·       Disposem de protocols, circuits i una estructura organitzativa que faciliten la gestió i resolució dels conflictes al centre.

 

·       Sensibilitzem el claustre en la necessitat i el compromís, davant els conflictes lleus, d’implementar estratègies de gestió i resolució positiva dels conflictes.

 

·       Treballem amb l’alumnat la prevenció dels conflictes a l’aula.

 

    Punts forts
·       Analitzem els conflictes d’aula per tal de fomentar l’autoaprenentatge.

 

·       Disposem d’estratègies concretes per implicar el professorat en la gestió i resolució de conflictes en l’àmbit de l’aula.

 

·       Disposem d’estratègies concretes per implicar l’alumnat en la gestió i resolució de conflictes en l’àmbit de l’aula.

 

·       Disposem d’estratègies concretes per implicar les famílies en la gestió i resolució de conflictes en l’àmbit de l’aula.

 

·       Ens coordinem amb les administracions locals per detectar, analitzar i donar resposta als conflictes lleus que es donen a l’entorn dels centres educatius.

 

·       Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l’entorn escolar per promoure l’aplicació d’estratègies de gestió i resolució positiva dels conflictes.

 

·       Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió i resolució positiva de conflictes.

 

·       Impliquem les famílies en la gestió i resolució dels conflictes lleus dels seus fills i filles.

 

·       Incorporem la gestió positiva dels conflictes en els documents del centre.

 

·       Intervenim de forma ràpida i efectiva davant qualsevol conflicte.

 

·       Recollim en les NOFC com gestionar i resoldre els conflictes de manera positiva.

 

·       Utilitzem la mediació per a la gestió positiva dels conflictes.

 

    Punts febles
·       Avaluem el funcionament dels processos d’intervenció i resolució dels conflictes i ho recollim en la memòria anual del centre.

 

·       Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques sobre la gestió i la resolució de conflictes lleus.

 

·       Potenciem les xarxes de suport entre l’alumnat de l’aula per gestionar positivament els conflictes entre iguals.

 

·       Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió positiva dels conflictes i la mediació.

 

    Punts molt febles
·       Disposem d’un servei de mediació escolar.

 

 

 

 

 

 

 

Educació socioemocional
    Punts molt forts
·       Desenvolupem, en el marc de l’acció tutorial, mesures i estratègies per educar emocionalment l’alumnat.

 

·       Desenvolupem, en el marc de l’acció tutorial, mesures i estratègies per potenciar la competència social en l’alumnat.

 

·       Ens coordinem amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l’entorn escolar per promoure la millora de la competència social i de les relacions interpersonals.

 

·       Establim propostes d’actuació específiques per fomentar els valors de l’educació socioemocional entre l’alumnat.

 

·       Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l’educació sociemocional.

 

·       Potenciem la competència comunicativa de l’alumnat.

 

·       Promovem accions i estratègies per fomentar l’educació socioemocional i la comunicació entre els membres de la comunitat escolar.

 

·       Recollim en els documents de centre la necessitat de treballar els valors de l’educació socioemocional.

 

·       Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l’educació socioemocional en els processos educatius.

 

·       Treballem la competència comunicativa des de les diferents matèries curriculars de manera transversal.

 

·       Utilitzem metodologies que afavoreixen els valors convivencials i l’educació socioemocional.

 

    Punts forts
·       Impliquem les famílies en la valoració de la comunicació com a eina per a la millora de les relacions intrapersonals i interpersonals.

 

·       Avaluem les mesures destinades a fomentar l’educació socioemocional entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.

 

·       Disposem d’estratègies concretes per implicar les famílies en l’educació socioemocional.

 

·       Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes per fomentar l’educació socioemocional entre l’alumnat.

 

·       Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l’educació socioemocional.

 

·       Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d’educar socioemocionalment.

 

·       Treballem l’educació socioemocional des de les diferents matèries curriculars de manera transversal.

 

    Punts febles
·       Coneixem i participem en xarxes de centres que treballin els programa d’educació emocional i competència social.

 

Norma
    Punts molt forts
·       Donem responsabilitat a l’alumnat en el compliment de la norma.

 

·       Eduquem en el sentit de la norma.

 

·       Fem explícites aquelles normes tàcites de comportament entre l’alumnat que entorpeix el bon funcionament i el clima de convivència de l’aula (per exemple, l’encobriment d’actes no desitjables).

 

·       Sensibilitzem el claustre sobre la importància del valor educatiu i participatiu de la norma.

 

·       Tenim normes d’aula clares i concretes.

 

·       Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin la interiorització i acceptació de la norma.

 

 

 

 

 

 

    Punts forts
·       Disposem d’estratègies concretes per implicar les famílies en el compliment de les normes.

 

·       Elaborar les normes d’aula amb l’alumnat.

 

·       Ens coordinem amb els diferents agents de l’entorn per donar coherència a la normativa que incideix directament en els infants i joves.

 

·       Ens coordinem amb les administracions locals per procurar que l’alumnat conegui les normes ciutadanes en aquells àmbits que l’afecten.

 

·       Establim un protocol de difusió i aplicació de les normes de convivència en el centre i les conseqüències del seu incompliment.

 

·       Formem la comunitat escolar en organització i gestió de centres en relació amb el clima escolar.

 

·       Impliquem les famílies en l’elaboració, gestió i difusió de la norma.

 

·       Preveiem espais de seguiment i valoració del funcionament de les normes.

 

·       Recollim en els documents del centre la concreció de les normes de convivència.

 

·       Valorem i revisem periòdicament les normes d’aula.

 

    Punts febles
·       Avaluem les mesures destinades a fomentar el coneixement i el compliment de les normes i ho recollim en la memòria anual del centre.

 

·       Ens coordinem amb altres centres de l’entorn per intercanviar experiències i pràctiques sobre l’elaboració i aplicació de la norma.

 

·       Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de les normes de convivència.

 

Educar en el respecte
    Punts molt forts
·       Fomentem una actitud de respecte de l’alumnat envers el professorat i altres professionals del centre.

 

·       Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn el valor del respecte.

 

·       Planifiquem activitats amb l’alumnat que fomentin el respecte cap a un mateix.

 

·       Planifiquem activitats tutorials que facilitin el respecte entre l’alumnat.

 

·       Promovem accions de respecte cap als espais físics del centre i del seu entorn.

 

·       Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre els membres de la comunitat escolar.

 

·       Promovem accions i estratègies per afavorir el valor del respecte entre i cap a l’alumnat.

 

·       Promovem accions i estratègies per potenciar el respecte de l’alumnat cap al professorat.

 

·       Promovem accions que potenciïn el coneixement i el respecte envers l’entorn.

 

·       Recollim el valor del respecte en els documents del centre.

 

·       Sensibilitzem el claustre sobre el valor del respecte com a principi bàsic per tal de garantir un bon clima de convivència en els centres educatius.

 

·       Treballem el respecte entre l’alumnat des de les diferents matèries curriculars de manera transversal.

 

·       Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen el respecte entre l’alumnat.

 

·       Vetllem perquè l’alumnat tingui cura del material i les instal•lacions.

 

    Punts forts
·       Avaluem les mesures i actuacions realitzades en el centre per promoure el respecte i ho recollim en la memòria anual.

 

·       Disposem d’estratègies concretes per implicar les famílies en l’educació en el respecte.

 

·       Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes per fomentar el respecte i el compromís cívic en el nostre alumnat.

 

·       Ens coordinem amb les entitats de l’entorn per promoure el respecte.

 

·       Recollim i difonem les bones pràctiques i els recursos utilitzats per promoure el respecte en la comunitat escolar.

 

·       Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d’educar els seus fills en el respecte.

 

    Punts febles
·       Participem en xarxes de centres que promouen el valor del respecte.

 

Participació
    Punts molt forts
·       Ens coordinem amb l’administració local per promoure la participació de tots els membres de la comunitat escolar en projectes comunitaris.

 

·       Ens coordinem amb les entitats de l’entorn del centre per promoure la participació de tots els membres de la comunitat escolar.

 

·       Estimulem la participació de l’alumnat en el seu propi procés educatiu com, per exemple, en el seguiment i en l’avaluació de les activitats a l’aula.

 

·       Potenciem la corresponsabilitat i la participació de tots els membres de la comunitat escolar.

 

·       Sensibilitzem el claustre sobre la importància de la participació i implicació de la comunitat escolar en els processos educatius.

 

·       Tenim en compte els recursos de l’entorn en la tasca educativa.

 

·       Utilitzem metodologies que fomentin la participació de l’alumnat.

 

    Punts forts
·       Disposem d’estratègies concretes d’aula per facilitar la participació de les famílies.

 

·       Disposem d’estratègies concretes per facilitar la participació de l’alumnat en la gestió i organització de l’aula.

 

·       Establim propostes d’actuació específiques per fomentar la participació de l’alumnat en el centre.

 

·       Establim propostes d’actuació específiques per fomentar la participació de les famílies en el centre.

 

·       Establim propostes d’actuació específiques per fomentar la participació del professorat, PAS i professionals d’atenció educativa en el centre.

 

·       Formem la comunitat escolar en temes de participació dins del Pla de Formació de centre.

 

·       Impliquem les famílies en els projectes educatius i les actuacions de l’entorn.

 

·       Preveiem un calendari i espais físics i virtuals per tal de facilitar les reunions de les associacions del centre i els diversos òrgans de participació de la comunitat escolar.

 

·       Promovem les xarxes de centre.

 

·       Recollim en els documents de centre els canals i les formes de participació de la comunitat escolar.

 

    Punts febles
·       Avaluem el funcionament de la participació i ho recollim en la memòria anual del centre.

 

·       Recollim i difonem les bones pràctiques en participació realitzades en el centre.

 

Educar en la gestió positiva dels conflictes
    Punts molt forts
·       Sensibilitzem el claustre en la necessitat d’educar en la gestió positiva dels conflictes.

 

    Punts forts
·       Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per educar en la gestió positiva dels conflictes.

 

·       Desenvolupem, en el marc de l’acció tutorial, actuacions concretes per afavorir que els alumnes desenvolupin les competències per conviure i l’educació en la gestió positiva dels conflictes.

 

·       Disposem d’activitats i projectes de centre que promouen l’educació en la gestió positiva dels conflictes.

 

·       Disposem d’estratègies concretes per a implicar les famílies en l’educació en la gestió positiva dels conflictes en l’àmbit de l’aula.

 

·       Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes per fomentar l’educació en la gestió positiva dels conflictes i la cultura de la mediació.

 

·       Ens coordinem amb les entitats culturals, esportives i de lleure per fomentar l’educació en la gestió positiva dels conflictes.

 

·       Estimulem el compromís de l’alumnat amb l’educació en la gestió positiva dels conflictes per fomentar la prevenció a l’aula.

 

·       Fem participar la xarxa de suport entre iguals en l’educació de la gestió positiva dels conflictes.

 

·       Formem la comunitat educativa en tècniques i destreses de gestió positiva de conflictes.

 

·       Impliquem les famílies en l’educació en la gestió positiva dels conflictes dels seus fills i filles.

 

·       Impulsem des de totes les àrees la gestió dels conflictes d’aula mitjancant estratègies de gestió positiva.

 

·       Tenim en compte els recursos del territori per educar en la gestió positiva dels conflictes.

 

·       Utilitzem estratègies i metodologies d’aula que afavoreixen l’educació en la gestió positiva del conflicte.

 

    Punts febles
·       Recollim i divulguem les bones pràctiques en relació a la gestió positiva dels conflictes i la mediació.

 

·       Incorporem l’educació en la gestió positiva dels conflictes i la cultura de mediació al Projecte educatiu i a la resta de documents del centre.

 

·       Potenciem les xarxes de suport entre l’alumnat per educar la gestió positiva dels conflictes entre iguals.

 

·       Implementem els protocols d’àmbit convivencial elaborats pel Departament d’Educació.

 

    Punts molt febles
·       Avaluem el funcionament dels processos d’educar en la gestió positiva dels conflictes i del servei de mediació i ho recollim en la memòria anual del centre.

 

·       Disposem d’alumnat format en el programa de mediació escolar en el grup-classe.

 

·       Disposem d’un projecte de mediació que orienta i organitza les actuacions corresponents per a tots els membres del centre.

 

·       Ens coordinem amb altres centres per intercanviar experiències i pràctiques sobre l’educació en la gestió i la resolució de conflictes lleus.

 

·       Participem en les trobades de convivència i mediació del territori per fomentar el treball en xarxa.

 

Educar en l’esforç i la responsabilitat
    Punts molt forts
·       Desenvolupem en el currículum de les diverses àrees continguts per treballar l’esforc i la responsabilitat.

 

·       Desenvolupem, en el marc de l’acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per educar l’alumnat en l’esforc i la responsabilitat.

 

·       Ens coordinem amb les entitats de l’entorn del centre per promoure l’esforc, la responsabilitat i el compromís cívic.

 

·       Establim propostes d’actuació específiques per fomentar el valor de l’esforc, la responsabilitat i el compromís cívic.

 

·       Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l’esforc i la responsabilitat.

 

·       Sensibilitzem el claustre sobre la importància de l’educació en els valors de l’esforc i la responsabilitat i la implicació de la comunitat escolar en els processos educatius.

 

·       Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixin l’assumpció del valor de l’esforc i la responsabilitat de l’alumnat.

 

    Punts forts
·       Disposem d’estratègies concretes per implicar les famílies en l’educació en l’esforc i la responsabilitat.

 

·       Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes de foment de l’educació en valors i el compromís cívic en el nostre alumnat.

 

·       Recollim en els documents del centre el foment de l’esforc i la responsabilitat per aconseguir els objectius educatius.

 

·       Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant del valor de l’esforc i la responsabilitat.

 

·       Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d’educar els seus fills en els valors de l’esforc i la responsabilitat.

 

    Punts febles
·       Avaluem les mesures destinades a fomentar els valors entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.

 

·       Participem en xarxes de centres que promouen els valors de l’esforc i la responsabilitat, i el compromís cívic.

 

Inclusió
    Punts molt forts
·       Desenvolupem un currículum inclusiu.

 

·       Desenvolupem, en el marc de l’acció tutorial, mesures, estratègies i actuacions per educar l’alumnat en el respecte a la diversitat i la inclusió.

 

·       Disposem d’estratègies concretes per implicar les famílies en risc d’exclusió en el procés escolar i educatiu dels seus fills.

 

·       Disposem d’una estructura organitzativa en el centre que afavoreix l’educació inclusiva i l’atenció a la diversitat.

 

·       Disposem de materials i recursos que facilitin l’atenció a la diversitat.

 

·       Ens coordinem amb institucions i entitats de l’entorn per promoure una educació inclusiva.

 

·       Ens coordinem amb les administracions locals per dur a terme actuacions concretes de foment de l’educació inclusiva.

 

·       Formem la comunitat escolar en hàbits i estratègies que potenciïn l’educació inclusiva.

 

·       Sensibilitzem el claustre sobre la necessitat de treballar per una escola inclusiva que doni resposta a la diversitat de tot l’alumnat.

 

·       Utilitzem estratègies i metodologies que afavoreixen l’educació inclusiva i l’atenció a la diversitat.

 

·       Valorem i integrem tots els membres de la comunitat.

 

    Punts forts
·       Avaluem les mesures destinades a fomentar l’educació inclusiva entre la comunitat escolar i ho recollim en la memòria anual del centre.

 

·       Participem en xarxes de centres que treballen l’educació inclusiva i l’atenció a la diversitat.

 

·       Recollim en els documents del centre els valors de l’escola inclusiva i les estratègies que facilitin la seva consecució.

 

·       Recollim i difonem les bones pràctiques realitzades al voltant de l’educació inclusiva.

 

·       Sensibilitzem i orientem les famílies en la necessitat d’educar els seus fills i filles en la inclusió i el respecte a la diversitat.

 

·       Implementem l’ús dels protocols d’àmbit convivencial elaborats pel Departament d’Educació a fi d’evitar qualsevol tipus de discriminació.

 

 

 

3-    OBJECTIUS

 

Objectiu general Objectiu específic
1. Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar. 1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència.

 

2. Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món. 2.2 Potenciar les habilitats i competències necessàries per a la gestió positiva dels conflictes.

 

2.5 Educar en el valor de la norma i potenciar la participació de l’alumnat en la seva elaboració.

 

3. Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors compartits. 3.1 Garantir l’òptima incorporació dels nous membres de la comunitat escolar.

 

3.5 Prevenir l’absentisme i facilitar la reincorporació de l’alumnat absentista

 

4. Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte. 4.2 Organitzar el servei de mediació al centre amb la participació dels diferents membres de la comunitat escolar.

 

5. Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir  la vida de totes les persones. 5.3 Elaborar una estructura organitzativa i una gestió de recursos que afavoreixin la convivència i el clima escolar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-     ACTUACIONS PREVISTES

 

1. Valors i actituds
Temes
 1 – Coeducació

 2 – Educar en la gestió positiva dels conflictes

 3 – Inclusió

 

Coeducació

  Actuacions
Centre
Aplicar el protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre l’alumnat davant tota forma de violència contra les alumnes, així com contra qualsevol alumne o alumna que no segueix un mandat de gènere normatiu. Recurs D2

 

Aplicar els protocols de prevenció, detecció i intervenció davant conductes d’odi i discriminació i el d’assetjament escolar a persones LGBTI en cas de conflicte greu amb l’alumnat per motius d’identitat de gènere, expressió de gènere o orientació afectivosexual.Aplicar el protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront conductes d’odi i discriminació en cas de conflicte greu amb l’alumnat en l’àmbit de la coeducació i la violència masclista o homòfoba. Recurs D3

 

Incloure activitats relacionades amb la coeducació en el pla d’acció tutorial. Recurs B6

 

 

Educar en la gestió positiva dels conflictes

  Actuacions
Centre
Programar accions preventives establertes en els protocols per a la millora de la convivència elaborats pel Departament d’Educació. Recurs C2

 

Elaborar un projecte de mediació de centre. Recurs E1

 

Impulsar projectes que fomentin les relacions d’ajuda i aprenentatge entre iguals (tutoria entre iguals, aprenentatge entre iguals, apadrinament, etc.). Recurs F2

 

Incloure activitats relacionades amb l’educació en la gestió positiva del conflicte i la cultura de mediació en el pla d’acció tutorial. Recurs B3

 

Aula
 Formar l’alumnat en mediació escolar. Recurs E1

 

 

Inclusió

  Actuacions
Centre
 Difondre a tots els membres de la comunitat educativa els indicadors recollits en els diferents protocols convivencials a fi de detectar les relacions abusives. Recurs C4

 

Programar accions preventives establertes en el protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals. Recurs C2

 

 

 

 

 

2. Resolució de conflictes

Temes
 1 – Absentisme

 2 – Conflictes greus

 3 – Gestió i resolució positiva dels conflictes

 

Absentisme

  Actuacions
Centre
 Elaborar un protocol de prevenció, detecció i intervenció d’àmbit comunitari sobre absentisme en coordinació amb l’administració local i els agents educatius del territori. Recurs F1

 

Aula
 Fer un seguiment individualitzat dels alumnes que s’incorporen al centre després d’un període d’absentisme per garantir-ne al màxim la integració. Recurs D3

 

 

Conflictes greus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Actuacions
Aula
Implicar en la resolució de conflictes greus l’alumnat afectat (fitxes de reflexió, proposta de pràctiques reparadores i restauratives un cop aplicada la mesura correctora o sanció). Recurs E2

 

Contemplar mesures específiques en la reincorporació de l’alumnat a l’aula, ja sigui víctima o agressor, després d’algun conflicte greu. Recurs F3

 

Utilitzar diverses estratègies (assemblea de classe, ‘role-playing’, cercles restauratius, etc.) en la resolució dels conflictes greus esdevinguts a l’aula. Recurs E3

 

Entorn
 Coordinar-se amb les entitats de l’entorn per promoure, com a mesures correctores a les conductes contràries a les normes de convivència, pràctiques restauratives en benefici de la comunitat (esplais o casals, entitats cíviques, esportives, etc.). Recurs D2

 

 

Gestió i resolució positiva dels conflictes

  Actuacions
Centre
 Dissenyar un protocol de detecció i intervenció per fer front a les conductes disruptives. Recurs D8

 

Impulsar la xarxa d’iguals per donar suport i fer seguiment de l’alumnat amb conductes disruptives (tutoria entre iguals, cercle de confianca, etc.). Recurs D7

 

Aula
 Aprofitar les xarxes de suport entre iguals per a la gestió i la resolució de conflictes entre iguals. Recurs G1

 

Crear un espai de reflexió compartida docent – alumne per tractar les situacions conflictives que es donen a l’aula. Recurs E2

 

 

 

 

3. Organització de centre

Temes
 1 – Acollida
 

Acollida

 

 

  Actuacions
Centre
 Elaborar dossiers per lliurar i comentar les informacions més importants del centre, adequant-los als diferents membres de la comunitat escolar (professorat, alumnat, famílies, etc.). Recurs D7

 

Elaborar un pla d’acollida per als diferents membres de la comunitat escolar des d’una perspectiva global, no només com un moment concret i aïllat en el temps, sinó com a part important d’un procés més llarg de relació i col•laboració. Recurs D1

 

Aula
 Establir un company guia dels nous alumnes per facilitar la seva acollida. Recurs G1

 

Preveure el dia d’incorporació dels nous alumnes per tal que sigui el tutor del seu grup qui faci l’acollida. Recurs A1

 

Preveure una activitat a realitzar el dia d’incorporació del nou alumnat (tant a l’inici com a qualsevol moment del curs) que faciliti la seva participació i integració en el grup classe. Recurs A2

 

 

 

5-     PLANIFICACIÓ

 

Temes Actuacions Recursos Responsables Temporització
 Absentisme  Elaborar un protocol de prevenció, detecció i intervenció d’àmbit comunitari sobre absentisme en coordinació amb l’administració local i els agents educatius del territori. Recurs F1

 

 Absentisme  Fer un seguiment individualitzat dels alumnes que s’incorporen al centre després d’un període d’absentisme per garantir-ne al màxim la integració. Recurs D3

 

 Acollida  Elaborar dossiers per lliurar i comentar les informacions més importants del centre, adequant-los als diferents membres de la comunitat escolar (professorat, alumnat, famílies, etc.). Recurs D7

 

 Acollida  Elaborar un pla d’acollida per als diferents membres de la comunitat escolar des d’una perspectiva global, no només com un moment concret i aïllat en el temps, sinó com a part important d’un procés més llarg de relació i col•laboració. Recurs D1

 

 Acollida  Establir un company guia dels nous alumnes per facilitar la seva acollida. Recurs G1

 

 Acollida  Preveure el dia d’incorporació dels nous alumnes per tal que sigui el tutor del seu grup qui faci l’acollida. Recurs A1

 

 Acollida  Preveure una activitat a realitzar el dia d’incorporació del nou alumnat (tant a l’inici com a qualsevol moment del curs) que faciliti la seva participació i integració en el grup classe. Recurs A2

 

 Coeducació Aplicar el protocol de prevenció, detecció i intervenció davant la violència masclista entre l’alumnat davant tota forma de violència contra les alumnes, així com contra qualsevol alumne o alumna que no segueix un mandat de gènere normatiu. Recurs D2

 

 Coeducació Aplicar els protocols de prevenció, detecció i intervenció davant conductes d’odi i discriminació i el d’assetjament escolar a persones LGBTI en cas de conflicte greu amb l’alumnat per motius d’identitat de gènere, expressió de gènere o orientació afectivosexual.Aplicar el protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront conductes d’odi i discriminació en cas de conflicte greu amb l’alumnat en l’àmbit de la coeducació i la violència masclista o homòfoba. Recurs D3

 

 Coeducació  Incloure activitats relacionades amb la coeducació en el pla d’acció tutorial. Recurs B6

 

 Conflictes greus Implicar en la resolució de conflictes greus l’alumnat afectat (fitxes de reflexió, proposta de pràctiques reparadores i restauratives un cop aplicada la mesura correctora o sanció). Recurs E2

 

 Conflictes greus  Contemplar mesures específiques en la reincorporació de l’alumnat a l’aula, ja sigui víctima o agressor, després d’algun conflicte greu. Recurs F3

 

 Conflictes greus  Coordinar-se amb les entitats de l’entorn per promoure, com a mesures correctores a les conductes contràries a les normes de convivència, pràctiques restauratives en benefici de la comunitat (esplais o casals, entitats cíviques, esportives, etc.). Recurs D2

 

 Conflictes greus  Utilitzar diverses estratègies (assemblea de classe, ‘role-playing’, cercles restauratius, etc.) en la resolució dels conflictes greus esdevinguts a l’aula. Recurs E3

 

 Gestió i resolució positiva dels conflictes  Aprofitar les xarxes de suport entre iguals per a la gestió i la resolució de conflictes entre iguals. Recurs G1

 

 Gestió i resolució positiva dels conflictes  Crear un espai de reflexió compartida docent – alumne per tractar les situacions conflictives que es donen a l’aula. Recurs E2

 

 Gestió i resolució positiva dels conflictes  Dissenyar un protocol de detecció i intervenció per fer front a les conductes disruptives. Recurs D8

 

 Gestió i resolució positiva dels conflictes  Impulsar la xarxa d’iguals per donar suport i fer seguiment de l’alumnat amb conductes disruptives (tutoria entre iguals, cercle de confianca, etc.). Recurs D7

 

 Educar en la gestió positiva dels conflictes Programar accions preventives establertes en els protocols per a la millora de la convivència elaborats pel Departament d’Educació. Recurs C2

 

 Educar en la gestió positiva dels conflictes  Elaborar un projecte de mediació de centre. Recurs E1

 

 Educar en la gestió positiva dels conflictes  Formar l’alumnat en mediació escolar. Recurs E1

 

 Educar en la gestió positiva dels conflictes  Impulsar projectes que fomentin les relacions d’ajuda i aprenentatge entre iguals (tutoria entre iguals, aprenentatge entre iguals, apadrinament, etc.). Recurs F2

 

 Educar en la gestió positiva dels conflictes  Incloure activitats relacionades amb l’educació en la gestió positiva del conflicte i la cultura de mediació en el pla d’acció tutorial. Recurs B3

 

 Inclusió  Difondre a tots els membres de la comunitat educativa els indicadors recollits en els diferents protocols convivencials a fi de detectar les relacions abusives. Recurs C4

 

 Inclusió  Programar accions preventives establertes en el protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals. Recurs C2

 

 

 

6- INDICADORS
Objectiu específic Indicadors
1.4 Constituir i dinamitzar la comissió de convivència.

 

• Existència de la comissió de convivència• Nombre de reunions/periodicitat de la comissió de convivència

 

2.2 Potenciar les habilitats i competències necessàries per a la gestió positiva dels conflictes.

 

• Inclusió en el Pla d’acció tutorial d’actuacions per treballar la gestió positiva dels conflictes• Relació d’estratègies del centre que afavoreixen la gestió positiva dels conflictes (racó de diàleg, servei de mediació, tutoria compartida, pràctiques restauratives, etc.)

 

2.5 Educar en el valor de la norma i potenciar la participació de l’alumnat en la seva elaboració.

 

• Inclusió en l’acció tutorial d’accions orientades a educar sobre el valor de la norma per a la convivència• Participació de l’alumnat en l’elaboració de les normes d’aula en el marc de l’acció tutorial• Existència d’espais perquè els delegats dels alumnes participin en l’elaboració de les normes de centre

 

3.1 Garantir l’òptima incorporació dels nous membres de la comunitat escolar.

 

• Existència i difusió de protocols d’acollida de qualsevol membre de la comunitat escolar (alumnat, famílies, professorat, PAS, etc.)• Us d’enquestes per valorar el grau de satisfacció del procés d’acollida, adrecades als diversos sectors de la comunitat• Relació d’activitats en el marc de l’acció tutorial per a l’acollida del nou alumnat (activitats de presentació del centre, alumnes padrins, activitats inter-etapes, etc.)• Existència d’un protocol específic per a l’acollida de l’alumnat nouvingut i les seves famílies

 

3.5 Prevenir l’absentisme i facilitar la reincorporació de l’alumnat absentista

 

• Index d’absentisme• Index d’abandonament escolar• Existència d’un protocol de centre de prevenció, detecció i intervenció sobre absentisme amb actuacions específiques per a l’alumnat que s’hi incorpora.• Existència d’un protocol d’absentisme i acompanyament a l’escolarització d’àmbit comunitari en coordinació amb l’administració local i altres serveis

 

4.2 Organitzar el servei de mediació al centre amb la participació dels diferents membres de la comunitat escolar.

 

• Existència d’un servei de mediació en el centre• Sectors de la comunitat escolar que participen en el servei de mediació• Nombre de casos atesos en el servei de mediació• Percentatge de casos atesos resolts• Participació en les trobades de centres mediadors• Col.laboració del centre amb els serveis de mediació comunitària

 

5.3 Elaborar una estructura organitzativa i una gestió de recursos que afavoreixin la convivència i el clima escolar.

 

• Existència de mesures per a l’acció tutorial compartida dins els equips docents (cotutories, tutors referents,etc.)• Existència d’estratègies per promoure la tutoria entre iguals• Existència de pautes d’organització dels espais per afavorir la convivència• Existència d’espais de relació informal per als diferents col.lectius del centre

 

 

 

 

 

 

7- PROTOCOLS                                       

7- “El Projecte de Convivència del centre ha d’incloure la concreció de protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de conflictes greument perjudicials per a la convivència en els seus projectes. Els centres poden adaptar a la seva realitat i necessitats específiques els protocols per a la millora de la convivència del Departament d’Educació. Aquests protocols s’haurien d’adjuntar a l’informe del projecte.”

 

 

 • PROTOCOLS DEL DEPARTAMENT
 • Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones LGBTI

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar- persones-lgbti/index.html

 • Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament i ciberassetjament entre

 http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament- ciberassetjament-entre-iguals/index.html

 • Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i discriminació.

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conductes-odi-i-discriminacio/

Protocol d’actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o comissió d’una infracció penal.

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflicte-comissio-infraccio- penal/index.html

 • Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront conflictes greus.

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/conflictes- greus/documents/protocol-conflictes-greus.pdf

 • Protocol d’actuació entre els Departaments de Treball, afers Socials i Famílies i d’Ensenyament de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/maltractament-infantil- adolescent/index.html

 • Protocol de prevenció, detecció i  intervenció de  processos de  radicalització  als centres

http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/PRODERAI-CE.pdf

 • Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció davant situacions d’absentisme

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/absentisme/index.html