Projecte de convivència

El projecte de convivència es troba en fase d’elaboració. Al llarg del mes d’abril del 2020 està prevista la seva presentació. En tant el projecte no esdevingui una realitat, al centre hi ha vigents les següents NORMES DE FUNCIONAMENT DE L’ALUMNAT:

 

INDICACIONS
Objectiu1 NORMES D’INTERACCIÓ A L’AULA Ø   Durant la classe,  has d’aixecar la mà  per demanar el torn de paraula i esperar que el  professor/a te la doni
Capacitat d’expressar lliurement, amb respecte i correcció allò que penses tant als teus companys /es com al professorat Ø   No pots interrompre la classe i  has de valorar abans de fer un comentari si és  veritablement necessari o pots fer-lo més tard.
Ø     Acostuma’t a demanar les coses educadament, donar les gràcies i  disculpar-te quan calgui fer-ho
Objectiu2 NORMES DE CONVIVÈNCIA AL CENTRE Ø   Has d’arribar puntualment a les classes i, si no t’és possible, hauràs de justificar sempre mitjançant l’agenda els retards i les absències cada dimecres a l’hora de tutoria o bé a la gaveta que trobareu a consergeria per aquesta finalitat. En cas que arribis tard, i no presentis aquesta justificació, no podràs  entrar al centre fins a segona hora i el retard  passarà  a ser una falta injustificada.
Capacitat per respectar i col·laborar en els moments de posada en funcionament i d’acabament de classe marcats per la música i l’avís A les

8h

Ø     Heu d’entrar a la vostra aula i preparar-vos per l’inici de la sessió mentre soni la música d’acollida. Un cop s’acabi l’avís (tic-tac), que sonarà a continuació, es tancarà la porta i el fet de no estar a l’aula es considerarà retard i no es podrà entrar a classe fins la següent hora.  Si presenteu un justificant podreu romandre al centre fent tasques  que comptaran com a nota de la carpeta d’aprenentatge.
A les 14,40h Ø     Quan sentiu la música de fons podreu començar a recollir en silenci, passar un drap per la taula i recollir la  vostra cadira. Cada dia hi  haurà un grup de la classe encarregat de recollir el material utilitzat , buidar la paperera, esborrar la pissarra, baixar les persianes i escombrar.
Durant els canvis de classe Ø     Heu de recollir les vostres coses i treure els estris necessaris per començar la sessió ( carpeta, llibres, bolígrafs).
Ø     En entrar el professor/a de la matèria, us aixecareu i us esperareu darrere la cadira  i seureu quan us doni l’avís d’inici de la sessió. En cap cas es permet esperar l’arribada del professor/a al passadís.
Hores d’esbarjo Ø  Tot l’alumnat ha de sortir al pati excepte els dies de pluja, que s’habilitarà una aula  per aquest fi.
Durant l’horari escolar Ø  No es pot sortir del centre sense una autorització signada pels pares o la persona tutora i la presència d’un adult que us vingui a recollir. Si us trobeu malament, el centre trucarà a les vostres famílies per informar-les   que us vinguin a buscar.

Ø

Objectiu3 NORMES D E PRESENTACIÓ Ø  Has d’aplicar en tot moment les normes d’organització, de presentació  i d’us de plataformes virtuals (edmodo) apreses durant el treball de síntesi al setembre.
Capacitat per respectar les normes de presentació consensuades de textos en diferents suports, tant el digital com en paper Ø  Recorda que el nostre centre forma part de la socialització de llibres; per tant has d’evitar guixar, trencar o fer un mal ús del llibre de text i els de lectura.
Objectiu4 NORMES DE FUNCIONAMENT Ø  Has d’acostumar-te a treballar l’atenció plena, valorar el silenci i garantir que les classes es desenvolupen amb  tranquil·litat.
Capacitat per vetllar pel silenci als passadissos del centre  i instal·lacions paral·leles com la piscina o el tennis.
Ø  L’absència d’un professor no s’interpretarà mai com una interrupció de l’horari lectiu, per això, l’alumne realitzarà una tasca  avaluable i que quedarà recollida en la carpeta d’aprenentatge
Objectiu5 NORMES DE SEGURETAT Ø  No es poden portar encenedors , llumins i objectes que punxin com ganivets.
Capacitat de no exposar en perill a la comunitats del centre ni de la sostracció de béns aliens Ø  No està permès fer fotografies ni filmacions a tot el recinte, patis inclosos, excepte aquells que responguin a finalitats pedagògiques.
Ø  No es subministrarà cap tipus de medicament sense autorització de la família i  és obligatori acompanyar-la de la recepta mèdica on a més a més, s’especifiqui la dosi i l’ hora.
Ø  Si pateixes alguna al·lèrgia o patologia ,cal que informis al teu tutor/a i  per que quedi recollit en el teu expedient.
  Ø  El centre no es fa responsable en cap cas de la pèrdua o robatori de cap objecte de valor i es recomana no portar-los al centre.
  Ø  Es recorda que l’ús des mòbils , portables o tablets es permès per a usos didàctics i sempre que  el professor ho indiqui.
Capacitat de fer un bon ús de les eines informàtiques , xarxes socials (edmodo) , mòbils o tablets.