PROJECTE LINGÜÍSTIC

Què és el PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE?

El PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE és un document que tots els centres públics i privats sostinguts amb fons públics han d’elaborar com a part del seu projecte educatiu.

D’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el projecte lingüístic ha d’emmarcar el tractament de les llengües al centre i ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües, entre els quals hi ha d’haver a) El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, b) El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà, c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres, d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües, tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre, i e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes.
Per tant, El PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE és un document que parteix d’una reflexió interna del centre, que recull les decisions preses a partir d’aquesta anàlisi en relació a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i que té com a objectiu donar coherència a la manera d’adquirir-les. És un document de reflexió i de presa de decisions que incideix en tots els contextos comunicatius dels centres: aula, centre i entorn.

Per què i per a què cal un PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE?

El projecte lingüístic ha de contribuir a donar la resposta educativa més adequada i eficaç a les necessitats i característiques del centre. També ha de servir per compartir amb la comunitat educativa els acords presos enrelació amb la gestió de les llengües.

El projecte lingüístic del nostre centre està en fase d’actualització. Cliqueu al següent enllaç per descarregar-vos-el:

PROJECTE LINGÜÍSTIC