Consell escolar

COMPOSICIÓ DEL NOSTRE CONSELL ESCOLAR

 

Està integrat per 15 representants:

El director: Jordi Canalda Ribas

El cap d’estudis: Alejandro Sánchez Ramos

Un representant de l’Ajuntament. Rosabel Madrid Càmara

Un representant del Personal d’Administració i Serveis: Eugènia Abril Carbonell

Cinc representants del professorat: 

Francesc Cobos Garcia

Montserrat Garcia Tarruella

Francisco Sánchez Martínez

Montserrat Majà Costa

Janine Sprünker Cardó

Dos representants de l’alumnat:

Marc Brucet Ginés

Dídac Rovira Crusat

Dos representants dels pares i mares del centre:

Maria Fermina Monteagudo Sánchez

Isabel Llari Joya

Un representant de l’AMPA :           Òscar Figuerola

La secretària:  Maria Teresa Matamoros Garcia

 

DEFINICIÓ I FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

 

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professors, alumnes, famílies, etc.
En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre:

 

1.Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents.

2.Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

3.Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

4.Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

5.Aprovar la carta de compromís educatiu.

6.Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

7.Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

8.Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

9.Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

10.Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

11.Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

12.Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

 

Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.