CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ PEL CURS 2018-2019

RECOLLIDA DELS FULLS DE PREINSCRIPCIÓ A PARTIR DEL 12 D’ABRIL
Cal passar per secretaria per recollir el full de sol·licitud i demanar hora (també es pot fer per telèfon 93 840 19 90) 

 • Oferta inicial de places escolars: 9 d’abril de 2018
 • Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 d’abril de 2018
 • Presentació de documentació: fins al 25 d’abril de 2018
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de maig de 2018
 • Presentació de reclamacions: del 4 al 8 de maig de 2018
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 10 de maig de 2018
 • Sorteig del número de desempat: 11 de maig de 2018, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 15 de maig de 2018
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del 31 de maig al 4 de juny de 2018
 • Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2018
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 12 de juny de 2018

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR AL CENTRE TRIAT EN 1ª OPCIÓ

INSTITUT DOMUS D’OLIVET – 08072383
INSTITUT BELLULLA –  08046864

S’ha de presentar només un formulari de sol·licitud  en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

 BAREM DE PUNTUACIÓ A EFECTES D’ELABORACIÓ DE LES LLISTES

Criteris

generals

Existència de germans matriculats en el centre, o en centres adscrits, o pares/tutors que hi treballin    40 punts
Domicili familiar dins el municipi de Les Franqueses del Vallès    30 punts
Lloc de treball al municipi (exclou l’anterior)    20 punts
Unitat familiar beneficiària de la renda mínima d’inserció     10 punts
Discapacitat igual o superior al 33 % de l’alumne/a, el pare, la mare o els germans     10 punts
Criteris

complementaris

Condició legal de família nombrosa o monoparental     15 punts
Malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs     10 punts
Pare / mare / tutor/a o germans ex-alumnes del centre    5 punts

En cas que la demanda de places sigui superior a la oferta, les sol·licituds s’ordenaran pels criteris generals i, després, pels criteris complementaris. Les situacions d’empat en l’ordenació, un cop aplicats els criteris, es resoldran mitjançant sorteig públic.

IMPORTANT !

És indispensable formalitzar la matricula en el període de matriculació. L’alumnat que no formalitzi la matrícula es considera que renuncia a la plaça adjudicada.

PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA – Curs 2020-21

Calendari preinscripció:

 • Presentació de la sol·licitud en suport informàtic:  del dimecres 13 al divendres 22 de maig.
 • Presentació presencial al Centre amb cita prèvia: del dimarts 19 al dijous 21 de maig.

ATENCIÓ: divendres 22 de maig és festiu local a Canovelles, per tant el període de preinscripció presencial s’acabarà el dijous 21 de maig!

Procediment preinscripció:

Procediment general: sol·licitud en suport informàtic

 • Cal emplenar la sol·licitud en suport informàtic al següent aplicatiu: PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA
 • En el full de preinscripció hi ha de constar el codi del centre sol·licitat per ordre de preferència. El codi de l’Institut Domus d’Olivet és: 08072383
 • També necessitareu l’identificador de l’alumne/a del Registre d’alumnes (RALC): el podeu sol·licitar a l’escola de primària o a través del Departament d’Educació.
 • No caldrà venir presencialment al Centre. Només caldrà enviar el resguard de la preinscripció, que generarà la mateixa aplicació, al correu del Centre: a8072383@xtec.cat També s’haurà d’enviar al mateix correu la documentació necessària, escanejada o fotografiada:
  • El llibre de família (tots els fulls que estiguin omplerts) o altres documents relatius a la filiació.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita. Informació: Documentació i criteris de prioritat 

Procediment excepcional: sol·licitud presencial al Centre amb cita prèvia

 • Caldrà demanar cita prèvia a través de l’aplicatiu del Departament d’Educació o dels telèfons del Centre: 93 840 19 90636 082 341. Es podrà sol·licitar a partir del dimecres 13 de maig. Es donarà cita pel dimarts 19, dimecres 20 o dijous 21. L’horari d’atenció presencial a les famílies durant aquests tres 3 dies serà de 9:00 a 13:30 h.
 • Caldrà descarregar-se la sol·licitud d’aquest enllaç, emplenar-la degudament i portar la mateixa documentació que s’ha explicat abans.
 • MOLT IMPORTANT! Hem de seguir els següents consells com a conseqüència de la crisi sanitària que estem vivint:
 • Al centre heu de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • Heu de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que no s’entengui la sol·licitud en paper i s’hagi d’emplenar al mateix Centre, heu de dur el vostre propi bolígraf.
 • És obligatori portar mascareta i guants.
 • No heu d’acudir al Centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Oferta inicial de places:

D’acord amb la normativa vigent, amb anterioritat a l’inici del procés de preinscripció, es fa pública l’oferta de la preinscripció al Mapa escolar de la preinscripció curs 2020/21.

Consulta de les llistes amb el barem provisional (29.05.2020):

INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREM

Consulta de les llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions (09.06.2020):

INFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM

Consulta de llistes ordenades definitives (11.06.2020):

INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM

Oferta definitiva de places (6.7.20):

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA FINAL

Alumnes assignats al centre (7.7.20):

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició

Alumnes preinscrits al centre (7.7.20):

Alumnes preinscrits al Centre

Calendari matrícula:

 • Matrícula provinent de la preinscripció (dels nous alumnes): del 13 al 17 de juliol.
 • Matrícula de continuïtat (confirmació de plaça i actualització de dades): del 25 de juny a l’1 de juliol.

Procediment matrícula:

 • El  tràmit de la matrícula es farà a través de cites prèvies. A través d’una trucada telefònica del Centre se us assignarà dia i hora per a formalitzar la matrícula. Caldrà portar (si no s’ha fet durant el període de preinscripció) una còpia del carnet de vacunacions  amb les dosis rebudes i les dates corresponents i tota aquella altra documentació no presentada a la preinscripció (DNI actualitzat de l’alumne/a, mare i pare; targeta sanitària).
 • La confirmació de plaça es farà a través del whatsapp o SMS. L’actualització de dades es farà al setembre amb l’inici del nou curs escolar 2020/2021.

Informació de tot el procés de preinscripció i matrícula:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici