CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ PEL CURS 2020-20121

RECOLLIDA DELS FULLS DE PREINSCRIPCIÓ A PARTIR DEL 12 D’ABRIL
Cal passar per secretaria per recollir el full de sol·licitud i demanar hora (també es pot fer per telèfon 93 840 19 90) 

 • Oferta inicial de places escolars: 9 d’abril de 2020
 • Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 d’abril de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 25 d’abril de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 4 al 8 de maig de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 10 de maig de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 11 de maig de 2020, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 15 de maig de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del 31 de maig al 4 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 12 de juny de 2020

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR AL CENTRE TRIAT EN 1ª OPCIÓ

INSTITUT DOMUS D’OLIVET – 08072383
INSTITUT BELLULLA –  08046864

S’ha de presentar només un formulari de sol·licitud  en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

 BAREM DE PUNTUACIÓ A EFECTES D’ELABORACIÓ DE LES LLISTES

Criteris

generals

Existència de germans matriculats en el centre, o en centres adscrits, o pares/tutors que hi treballin    40 punts
Domicili familiar dins el municipi de Les Franqueses del Vallès    30 punts
Lloc de treball al municipi (exclou l’anterior)    20 punts
Unitat familiar beneficiària de la renda mínima d’inserció     10 punts
Discapacitat igual o superior al 33 % de l’alumne/a, el pare, la mare o els germans     10 punts
Criteris

complementaris

Condició legal de família nombrosa o monoparental     15 punts
Malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs     10 punts
Pare / mare / tutor/a o germans ex-alumnes del centre    5 punts

En cas que la demanda de places sigui superior a la oferta, les sol·licituds s’ordenaran pels criteris generals i, després, pels criteris complementaris. Les situacions d’empat en l’ordenació, un cop aplicats els criteris, es resoldran mitjançant sorteig públic.

IMPORTANT !

És indispensable formalitzar la matricula en el període de matriculació. L’alumnat que no formalitzi la matrícula es considera que renuncia a la plaça adjudicada.