La mediació és:

  • Un intent de treballar amb l’altre i no contra l’altre, buscant una via pacífica i equitativa d’afrontar els conflictes en un entorn de creixement, d’acceptació, d’aprenentatge i de respecte mutu.
  • Un procés de comunicació horitzontal a tres bandes en el qual el mediador/a crea les condicions per tal que els protagonistes del conflicte puguin compartir inquietuds, plantejaments, punts de vista i limitacions amb l’ànim d’elaborar el conflicte i posar-se d’acord.
  • Una via voluntària d’explorar els conflictes en què els protagonistes prenen les seves pròpies decisions per consens i sense ser coaccionats per cap mena de poder.

Afrontar els conflictes des de l’òptica de la mediació implica:

  • Prendre consciència de la nostra responsabilitat en el conflicte, així com de les pròpies capacitats per afrontar-lo sense dependre d’una autoritat externa.
  • Trobar-se voluntàriament cara a cara amb la persona amb qui s’ha produït el conflicte.
  • Saber expressar i defensar els punts de vista propis sense ofendre els altres.
  • Comprendre i acceptar les pròpies emocions i sentiments.
  • Fer l’esforç de posar-se en lloc de l’altra persona i mirar de comprendre-la.
  • Estar en disposició de cooperar en la recerca d’una alternativa a la situació actual.
  • Prendre una decisió lliure i equitativa mitjançant la via del diàleg i el consens.

A continuació podeu veure un pdf, molt entenedor de la mediació: PDF_MEDIACIÓ