Seguiment individual i tutorització de l’alumnat

INTRODUCCIÓ

En el batxillerat l’acció tutorial abraça el conjunt d’activitats d’orientació personal, acadèmica i professional que s’adrecen a l’alumnat per tal d’afavorir el creixement personal i la preparació per a una participació responsable en la societat.

El pas de l’ESO al batxillerat suposa un gran canvi per l’alumnat i és per això que l’equip docent l’acompanyarà en aquest camí perquè pugui desenvolupar-se com a persona autònoma, responsable i preparada per afrontar els reptes futurs des de la il·lusió i la perseverança.

El batxillerat és una etapa postobligatòria on l’alumne adquirirà uns coneixements més específics i tècnics que l’ajudaran a descobrir els seus interessos futurs i les seves habilitats. A l’institut Les Margues volem preparar al nostre alumnat en l’inici i el manteniment de l’esforç per aprendre, en l’aprenentatge i l’atenció, en el sentit de la responsabilitat i en el plaer d’investigar i d’aprendre.

El context del batxillerat implica canvis importants com per exemple:

 1. L’increment notable dels continguts acadèmics que implica un ritme d’estudi i de treball constant i sostingut.
 2. L’avaluació dels coneixements de l’alumne/a requeriran l’ús d’habilitats cognitives de nivell superior, com ara, relacionar, argumentar, analitzar, sintetitzar, justificar, valorar, deduir…
 3. Un increment en l’autonomia de l’alumnat, el seu autocontrol en el treball, la capacitat d’atenció a les explicacions i a la introducció d’espais de decisió. 
 4. La necessitat de confirmar la identitat professional, és a dir, que s’ha pres l’opció correcta, tant pel que fa a la decisió d’haver fet batxillerat, com a la modalitat que se n’ha triat. 
 5. L’aparició de nous reptes curriculars com el treball de recerca de 2n de batxillerat i les proves d’accés a la universitat (la selectivitat).  També  hi ha l’opció d’accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior o incorporar-se al món laboral.

Per tant, a diferència de l’ESO, l’alumnat ha de tenir clar que es troba dins d’un ensenyament no obligatori i que requereix un esforç constant per tal d’assolir-ho. La maduresa de l’alumne per aprendre és, per tant, clau en aquesta nova etapa. El batxillerat requereix una bona dedicació als estudis, tot fent un bon ús de les tècniques d’estudi i una eficaç planificació del treball que s’intensificarà al segon curs. Aprendre nous coneixements pot esdevenir un plaer però requereix esforç i treball.  

OBJECTIUS GENERALS DEL PAT (Pla d’Acció Tutorial) AL BATXILLERAT

Els objectius de l’acció tutorial al batxillerat en el nostre institut són els següents:

 1. Ajudar a què l’acció tutorial s’entengui com una acció educativa que implica la totalitat del professorat del centre. 
 2. Oferir a l’alumnat orientació personal, acadèmica i professional, per tal d’ajudar-lo en l’adquisició d’un millor coneixement d’ell mateix, en el seu creixement com a persona i en la presa de decisions. 
 3. Facilitar la participació de l’alumnat en la vida del centre i fomentar el respecte entre tots els membres de la comunitat educativa.
 4. Establir una bona relació entre el centre i els pares i mares dels alumnes, tot cercant una actuació educativa conjunta.
 5. Facilitar la coordinació i l’adequació de les intervencions de l’equip docent sobre cada grup d’alumnes. 
 6. Detectar les dificultats acadèmiques i particulars i orientar l’alumne en la resolució d’aquestes.

 

ORGANITZACIÓ DE LA TUTORITZACIÓ DE L’ALUMNAT

 • Tractant-se d’uns estudis postobligatoris, i que per tant, l’alumne tria continuar amb els estudis, considerem molt important desenvolupar el plaer per aprendre i pel coneixement. Volem fomentar des de les diferents matèries les aptituds i les habilitats que els ajudaran a mantenir el repte de formar-se al llarg de la vida. 
 • En aquest sentit, creiem que és important fer un molt bon acompanyament de l’alumnat i ajudar-lo en el desenvolupament de les seves potencialitats. 
 • Per aquest motiu, cada grup classe comptarà amb dos tutors, per tant, l’atenció tutorial envers els alumnes serà individual i centrada en les característiques personals de cada alumne, doncs cada tutor/a tutoritzarà menys alumnes per grup. Els coordinadors de batxillerat són també tutors de un grup.
 • Els tutors són responsables del seguiment de l’alumnat del seu grup i de coordinar tot el professorat que incideix en aquest grup, coresponsable de l’acció tutorial. Per tant, tot l’equip docent de batxillerat estarà involucrat en l’acció tutorial dels alumnes, ja que considerem que la coordinació i el treball en equip del professorat és fonamental per al bon funcionament del grup classe i de l’alumnat individualment.
 • Els alumnes de batxillerat tenen una hora lectiva setmanal de tutoria. En aquestes sessions grupals, els professors/es tutors/es, juntament amb el departament d’orientació, dissenyaran i programaran unes activitats que s’adapten a les característiques del curs i del grup.
 • Per al tractament de temes específics, els tutors/es podran sol·licitar la intervenció en les sessions grupals de tècnics especialistes i/o el departament d’orientació.
 • Els tutors també disposaran d’una hora per a l’atenció individualitzada de l’alumnat i a les seves famílies, en la que atendran les necessitats educatives i/o personals bàsiques de l’alumnat i/o dels seus familiars.
 • En aquells casos que el tutor/a detecti necessitats o problemes educatius i/o personals específics i especials en un/a alumne/a haurà de derivar el cas al Departament d’Orientació proporcionant-li tota la informació disponible, les intervencions realitzades i els resultats obtinguts perquè el personal especialista procedeixi a la intervenció del cas i apliqui les mesures educatives i/o terapèutiques corresponents.

 

CONTINGUTS DE L’ACCIÓ TUTORIAL

El nostre batxillerat es caracteritza per un tracte familiar i personalitzat on, ademés de dur a terme tutories individualitzades, apostem per una acció tutorial que comprèn diversos tipus d’orientació: personal, acadèmica i professional. 

Per tant, a l’hora setmanal dedicada a la tutoria, es treballaran els següents blocs:

BLOC DESCRIPCIÓ
ORIENTACIÓ PERSONAL  (competència personal i interpersonal)

Afavorir la formació integral de l’alumnat, facilitant-li l’autoconeixement en l’àmbit de les aptituds, personalitat i interessos, i col·laborant en la maduresa personal i el desenvolupament de criteris propis.

Fomentar en el grup d’alumnes el desenvolupament de les actituds participatives i de convivència tant en el seu grup classe com en l’institut i en l’entorn social i cultural.

ORIENTACIÓ ACADÈMICA (competència en recerca; competència en gestió i tractament de la informació)

Efectuar un seguiment global dels processos d’aprenentatge de l’alumnat per tal de detectar les dificultats especials a fi d’articular les respostes educatives adequades i obtenir l’assessorament i recolzaments oportuns.

Planificar l’itinerari formatiu de cada alumne, adequat a les seves potencialitats i preferències, i també a la formació al llarg de la vida.

Coordinar el procés avaluador dels alumnes i assessorar sobre la seva promoció d’un curs al següent i d’un cicle o etapa a l’altra.

Els alumnes de batxillerat han de realitzar un treball de recerca, dirigit per un professor. Cada alumne escull un tema que treballarà al llarg d’un temps, que haurà de lliurar el treball i fer-ne una defensa oral pública davant d’un tribunal. Aquest treball computa entre les matèries de segon.

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL (competència personal i interpersonal; competència en el coneixement i interacció amb el món) Guiar l’alumnat a fer una elecció adient per a estudis futurs, escollir la professió i orientar-lo en la recerca i obtenció d’un treball, i també en la formació permanent.

 

Com hem fet referència anteriorment, l’acció tutorial no és una tasca que es desenvolupa de manera aïllada, sinó que hem d’entendre-la com una actuació educativa que cal realitzar-la de manera compartida i coordinada, de manera que impliqui els tutors i tutores, a tot l’equip de professorat, al centre educatiu en general, sense perdre de vista les famílies i el context social en què s’està desenvolupant.

 

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Les actuacions dels tutors/es amb les famílies es concreten en les reunions generals de grup amb totes les famílies del grup-classe i en les entrevistes personals amb les pares o tutors legals dels alumnes.
A inici de curs es convocarà una reunió informativa, en què el tutor/a entrarà en contacte amb les famílies i els explicarà la dinàmica del curs i de l’institut.

També es durà a terme una entrevista amb els pares de cada alumne com a mínim una vegada al curs. El principal objectiu de les entrevistes personals amb les famílies és informar als pares o tutors de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne i transmetre les observacions que ha fet el professorat durant les sessions d’avaluació, o que ha recollit prèviament el tutor, per tal de decidir en comú acord l’orientació educativa que es consideri més adient.

Hi ha també altres vies de contacte amb les famílies: de forma telefònica, a través del correu electrònic o per videoconferència. Al nostre institut comptem també amb el programa IEduca, una eina de comunicació amb les famílies on s’aniran registrant tots aquells aspectes significatius relacionats amb la vessant acadèmica o personal de l’alumne.

Al llarg del curs, els tutors/es poden entrevistar personalment a l’alumne/a o conjuntament alumne/a i família segons ho consideri oportú ja que l’alumne/a és el veritable protagonista del seu procés d’aprenentatge. La família també pot sol·licitar una entrevista al tutor/a quan ho cregui convenient.

 

EL NOSTRE PAT EN CONSTANT REVISIÓ 

El PAT del batxillerat és un instrument obert i dinàmic al servei dels equips docents en general i dels tutors en particular, per aquest motiu aquest document es troba en constant procés de revisió i avaluació. Els tutors, juntament amb l’equip docent i el departament d’orientació, valoraran anualment el funcionament, la utilitat i la coherència de les activitats realitzades per tal de mantenir-les, modificar-les o renovar-les en funció dels interessos i necessitats de l’alumnat.

Podeu trobar tota la informació en el següent document: Seguiment individual i tutorització de l’alumnat.