Presentació del Batxillerat

 

El batxillerat és l’etapa d’estudis postobligatoris que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals. El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Per a més informació: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/

Modalitats

L’Institut Les Margues oferirà les modalitats de batxillerat següents: ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials. El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria. En cada curs, de les trenta hores lectives setmanals, catorze es dediquen a les matèries comunes i la tutoria, i les setze restants, a la part diversificada.

A  l’institut Les Margues, les matèries de batxillerat quedaran distribuïdes de la següent manera:

MATÈRIES COMUNES

1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT
Llengua Catalana i Literatura I 2 h Llengua Catalana i Literatura II 2 h
Llengua Castellana i Literatura I 2 h Llengua Castellana i Literatura II 2 h
Llengua Estrangera (anglès) I 3 h Llengua Estrangera (anglès) II 3 h
Educació física 2 h
Filosofia 2 h Història de la filosofia 3 h
Ciències per al món contemporani (Cultura Científica) 2 h Història 3 h
Treball de recerca (*)
Tutoria 1 h Tutoria 1 h

(*) Sense assignació horària

MATERIA COMUNA D’OPCIÓ 1r i 2n BATXILLERAT

Modalitat de batxillerat Matèria comuna d’opció (4h)
Ciències i tecnologia Matemàtiques I i II
Humanitats Llatí I i II
Ciències socials Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I i II

 

MATÈRIES DE MODALITAT I ESPECÍFIQUES (se n’han d’escollir 3)

1r BATXILLERAT

Modalitat de batxillerat Matèries de modalitat i específiques (12h)
Ciències i tecnologia Tecnologia Industrial I

Física I

Dibuix tècnic I

Biologia I

Ciències de la Terra I

Química I

Humanitats i Ciències Socials Economia d’Empresa I

Literatura universal 

Literatura universal (en anglès)

Història del Món Contemporani

Història del Món Contemporani (en anglès)

Psicologia i Tècniques d’Expressió Graficoplàstica

Segona Llengua Estrangera: Francès

 

2n BATXILLERAT

Modalitat de batxillerat Matèries de modalitat i específiques (12h)
Ciències i tecnologia Tecnologia Industrial II

Física II

Dibuix tècnic II

Biologia II

Ciències de la Terra II

Química II

Electrotècnia

Humanitats i Ciències Socials Economia d’Empresa II

Literatura catalana

Literatura castellana

Geografia

Història de l’Art

 

 

  • LES PAU I L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

 

La prova d’accés a la universitat és un requisit per a l’alumnat que té el títol de batxillerat o equivalent per accedir a les universitats. 

La prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat (PAU) s’estructura en dues fases:

-Fase general obligatòria que consta de cinc exercicis:

  • Llengua catalana i literatura
  • Llengua castellana i literatura
  • Llengua estrangera
  • Història
  • I una matèria comuna d’opció a triar entre:

Llatí

Matemàtiques

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Fonaments de les arts

-Fase específica de caràcter voluntari:

Pots examinar-te d’un màxim de tres matèries de modalitat d’entre les següents: 

Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Dibuix tècnic, Disseny, Economia d’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Història de la filosofia, Literatura castellana, Literatura catalana, Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Química i Tecnologia industrial…

Les matèries comunes d’opció també poden ser objecte d’examen en la fase específica, sempre que no hagin estat triades a la fase general.

Pel que fa a les ponderacions, la matèria comuna d’opció examinada en fase general també serà tinguda en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5.

Les matèries examinades no han d’haver estat necessàriament cursades al batxillerat.

RELACIÓ ENTRE LES BRANQUES DE CONEIXEMENT DELS GRAUS UNIVERSITARIS I LES PONDERACIONS DE LES MATÈRIES DE MODALITAT DEL BATXILLERAT

L’accés als estudis universitaris està relacionat amb les matèries de modalitat de batxillerat en tant que segons el grau universitari escollit per l’alumne/a, dins de la fase específica de les PAU, unes matèries de modalitat ponderen i altres no.

 

BRANQUES DE  

CONEIXEMENT 

DELS GRAUS

MATÈRIES DE MODALITAT PONDERABLES
ARTS I HUMANITATS Anàlisi musical, Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia de l’empresa, Geografia, Grec, Història de la Filosofia, Història de l’Art, Llatí, Literatura catalana, Literatura castellana, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.
CIÈNCIES SOCIALS I  

JURÍDIQUES

Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la Terra i el Medi Ambient, Cultura  audiovisual, Dibuix artístic, Disseny, Dibuix tècnic, Economia de l’empresa, FísicaGeografia, Grec, Història de la Filosofia, Història de l’art, Llatí, Literatura catalana,  Literatura castellana, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les Ciències  Socials, Química.
CIÈNCIES Biologia, Ciències de la Terra i el Medi Ambient, Electrotècnia, Física, Matemàtiques, Química, Tecnologia industrial.
CIÈNCIES DE LA SALUT  Biologia, Ciències de la Terra i el Medi Ambient, Física, Química, Matemàtiques.
ENGINYERIA I  

ARQUITECTURA

Biologia, Ciències de la Terra i el Medi Ambient, Dibuix tècnic, Disseny, Economia  de l’empresa, Electrotècnia, Física, Matemàtiques, Química, Tecnologia Industrial.

 

És per això que per fer una bona tria de les matèries de modalitat, cal que consulteu els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat que s’aplicaran per a l’admissió a la universitat.

En el següent document adjunt trobareu la informació general exposada sobre l’organització del Batxillerat: Dossier batxillerat.