Internacionalització i plurilingüisme

 1. LES LLENGÜES ESTRANGERES EN EL PROJECTE DE DIRECCIÓ

Un dels objectius principals del Projecte de Direcció és l’adquisició per part de l’alumnat d’un nivell avançat en la competència comunicativa en llengua anglesa. Seguint aquest objectiu, en acabar el batxillerat, els nostres alumnes no només haurien de ser capaços d’adquirir un nivell adequat per a tenir uns bons resultats a les PAU en l’assignatura de llengua anglesa, sinó que també tindran la possibilitat d’adquirir i acreditar un nivell avançat en aquesta llengua en altres proves i certificats internacionals. A més, l’objectiu és que assoleixin uns coneixements bàsics per afrontar els reptes de la vida i del món laboral en un context global.

A més, en un marc més ampli, un nivell avançat d’anglès facilitarà a l’alumnat poder cursar estudis superiors en anglès -tant en universitats catalanes com estrangeres- o perfeccionar i acreditar la seva competència comunicativa. És evident que el plurilingüisme ofereix oportunitats acadèmiques i laborals. A més, permet tenir una mirada àmplia, oberta i global envers la realitat que ens envolta.

L’institut Les Margues participa en diferents projectes i programes relacionats amb les llengües estrangeres: Generació plurilingüe (GEP), Erasmus +, eTwinning i el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres. Així mateix, a part de l’anglès, també s’ofereix la possibilitat d’estudiar Francès com a segona llengua estrangera. Per tant, s’aposta pel multilingüisme i la internacionalització.

 1. GENERACIÓ PLURILINGÜE (GEP)

L’institut Les Margues forma part del programa d’innovació pedagògica “Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries” des del curs 2019-2020. La finalitat d’aquest programa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

En el nostre centre, a l’ESO, es duen a terme diferents  activitats puntuals en anglès a diverses matèries no lingüístiques: Ciències Socials a 1r i 4t d’ESO, Física i Química a 2n i Cultura Clàssica a 4t. Les classes en anglès es desenvolupen a través de les metodologies AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera).

 

 1. ERASMUS +

El projecte de l’Institut Les Margues “ISIP: Improving School Involvement and Participation” va ser seleccionat per formar part del programa Erasmus+ KA101 (Mobilitat de les persones per motiu d’aprenentatge en el sector de l’Educació Escolar). L’objectiu del projecte és millorar la implicació i participació tant de l’alumnat com del professorat a través d’activitats i projectes desenvolupats a partir dels recursos metodològics adquirits durant les formacions i visites a centres escolars dins de la Unió Europea.

El professorat que hi participa millora la seva competència en llengües estrangeres i transmet els seus nous coneixements a la resta del professorat. Les formacions de professorat previstes estan relacionades amb les metodologies Outdoor Learning i Project-Based Learning, així com també en gestió d’aula. Les visites a centres escolars previstes es desenvolupen dins del context d’Escoles Verdes.

La selecció del projecte és una oportunitat per a tota la comunitat educativa del nostre centre, no només per al professorat implicat. A través de la internacionalització i millora de la pràctica educativa, l’alumnat utilitza la llengua estrangera en situacions reals i se sent més implicat i participatiu en el desenvolupament del seu propi aprenentatge.

 

 1. PROGRAMA EXPERIMENTAL DE SUPORT A LA CERTIFICACIÓ DELS CONEIXEMENTS DE LLENGÜES ESTRANGERES

L’Institut Les Margues va ser seleccionat per formar part d’aquest programa, que té una durada de 3 anys: del 2019 al 2022 (RESOLUCIÓ EDU/2367/2019, de 10 de setembre). Es tracta d’una iniciativa del Departament d’Educació que té com a objectiu millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i postobligatoris.

A través d’aquest programa, els alumnes que hi participen poden certificar els nivells B1 i B2 d’anglès. A més a més, l’institut participa en una xarxa de col·laboració amb altres centres del territori i l’EOI d’Osona.

 

 1. L’ANGLÈS COM A LLENGUA VEHICULAR EN MATÈRIES NO LINGÜÍSTIQUES

Amb la implantació del batxillerat al nostre centre, es vol ampliar l’oferta educativa vinculada al programa GEP i impartir íntegrament en anglès assignatures no lingüístiques. Amb aquest objectiu, s’ofereix la possibilitat de cursar dues matèries de modalitat a 1r de batxillerat en anglès (a més de poder-les cursar en català). Aquestes assignatures són: Literatura universal i Història del món contemporani. Així doncs, cada matèria s’impartirà a través d’una llengua estrangera, amb el doble objectiu de potenciar l’aprenentatge dels continguts de les dues matèries i de l’anglès.

Es vol potenciar el plurilingüisme i utilitzar l’anglès com a llengua vehicular en aquestes matèries per impulsar l’ús de més d’una llengua per transmetre i crear coneixement. L’ús de l’anglès com a mitjà de comunicació en l’àmbit educatiu i en el món laboral ha augmentat de forma considerable. En un món globalitzat i, sobretot, amb la construcció de l’espai europeu d’educació superior (EEES), les universitats catalanes estan apostant per la internacionalització dels seus estudis i l’anglès n’ha esdevingut la llengua franca. Preparar el nostre alumnat per a aquesta realitat esdevé un repte i una necessitat.

La introducció de l’anglès a les aules és un desafiament seriós i complex. Per aquest motiu, s’ha plantejat una estratègia que en garanteixi una implantació adequada, efectiva i de qualitat. El professorat que impartirà aquestes classes té els coneixements lingüístics necessaris per fer-ho amb solvència. En aquest sentit, l’alumnat disposarà d’ajuda per poder adquirir els coneixements propis de la matèria i millorar les seves habilitats en el domini de la llengua anglesa. A Història del món contemporani, a través de la metodologia AICLE, s’utilitzaran recursos i materials (textuals, auditius, manipulatius…) que facilitaran que l’alumnat se senti còmode i pugui avançar en el seu procés d’aprenentatge. En tot cas, és necessari que es tinguin uns coneixements previs en llengua anglesa per poder seguir les classes amb normalitat, poder realitzar les activitats i avançar. És recomanable, doncs, que l’alumnat que esculli l’opció de cursar una matèria no lingüística en anglès tingui un Assoliment Notable o superior de la matèria d’Anglès a 4t d’ESO. Malgrat aquesta recomanació, qualsevol alumne/a pot matricular-se en aquestes matèries perquè rebrà l’atenció adequada per poder superar les dificultats i assolir el repte de cursar una matèria no lingüística en anglès. La metodologia AICLE, de fet, permet atendre la diversitat.

Per facilitar la tasca docent, el departament de llengües estrangeres té un pes important en aquesta implantació. Col·labora i dona suport al professorat que imparteix les matèries no lingüístiques en anglès.

 

 1. BATXILLERAT HUMANÍSTIC MULTILINGÜE

Lligat amb l’ús de l’anglès com a llengua vehicular en matèries no lingüístiques, el centre ofereix la possibilitat de cursar un itinerari humanístic on es vol potenciar el plurilingüisme. És el que hem anomenat “Batxillerat Humanístic Multilingüe” (BAHM!). Si es vol fer aquest itinerari, s’han d’escollir les següents matèries optatives de modalitat i específiques a 1r de Batxillerat :

 • Llatí I
 • Literatura Universal (en anglès)
 • Història del món contemporani (en anglès)
 • Francès com a segona llengua estrangera

L’aprenentatge de les llengües és present en tota l’estructura, ja que hi ha matèries lingüístiques com el Llatí i el Francès, combinades amb matèries no lingüístiques que utilitzen l’anglès com a llengua vehicular.

L’objectiu d’aquest itinerari és formar persones interessades en l’aprenentatge i el coneixement humanístic (art, història, literatura i pensament) que vulguin potenciar l’adquisició de competències lingüístiques. Prendre consciència de la diversitat lingüística, conèixer diferents punts de vista, estudiar la llengua mare de les llengües romàniques actuals, valorar els orígens culturals de la nostra societat, millorar el domini de llengües estrangeres, a més del català i del castellà, potenciar el plurilingüisme o fomentar la comunicació oral i escrita també són altres de les fites que planteja cursar aquest itinerari. En definitiva, es volen formar persones que estiguin interessades en estudis superiors o sortides laborals en entorns lingüístics diversos.

 

 1. RESUM DELS PUNTS FORTS DE LA INTERNACIONALITZACIÓ I PLURILINGÜISME AL BATXILLERAT

 Per tal d’implementar el plurilingüisme en el nostre batxillerat i fomentar la internacionalització dels aprenentatges, oferim:

 • Assignatures impartides totalment en anglès en l’àmbit humanístic i social. S’ofereix la possibilitat de cursar les assignatures de primer curs Literatura Universal i Història Contemporània totalment en anglès, amb un professorat acreditat per a poder oferir-les en aquesta llengua.
 • Assignatures amb continguts i activitats en llengua anglesa. Dins del marc del programa GEP (Generació Plurilingüe), s’impartiran activitats en llengua anglesa dins d’algunes assignatures de l’àmbit científicotecnològic.
 • Acreditació del nivell d’assoliment de llengua anglesa. Oferim assessorament i acompanyament per tal que els alumnes que ho desitgin puguin presentar-se a les proves oficials de l’Escola Oficial d’Idiomes de Catalunya (B2) i a les proves acreditatives de Cambridge (First Certificate o Advanced).
 • Assessorament per acreditar assignatures impartides en anglès. Oferim assessorament i acompanyament en la presentació a les proves GCSE i A Levels a través del British Council de Barcelona. La superació d’aquestes proves és reconeguda internacionalment.
 • Assessorament a aquells alumnes interessats en cursar estudis universitaris al Regne Unit, EUA o Canadà.
 • Organització d’intercanvis (virtuals i/o presencials) amb alumnes d’altres centres educatius europeus. Dins de les assignatures impartides en llengua anglesa, es potenciarà la participació en activitats d’aula conjuntament amb altres alumnes europeus i s’oferirà la possibilitat de participar en un intercanvi cultural durant el primer curs de batxillerat.
 • Participació en activitats acadèmiques en llengua anglesa dins de la plataforma eTwinning.

 

També podeu trobar la informació en el següent document: Internacionalització i plurilingüisme