Assessorament i reconeixement

LOGO_Assessorament_okLOGO_Reconeixement

Dins del serveis de formació professional al centre, l’Institut Sòl-de-Riu ofereix el servei d’assessorament i el servei de reconeixement acadèmic de l’experiència professional mitjançant la següent Carta de compromís del servei. Aquest servei s’ofereix en la família professional de:

Instal·lació i Manteniment

El calendari del servei d’assessorament per al curs 2015-2016 és el següent:

 • De l’1 al 18 de setembre, admissió de les sol·licituds del servei d’assessorament.
 • El 22 de setembre, publicació llistes d’admesos i exclosos.
 • De 23 al 28 de setembre, termini de reclamacions a la llista provisional d’admesos.
 • El 29 de setembre, publicació de la llista d’admesos i places en reserva.
 • Del 30 de setembre al 4 de novembre, inscripció, presentació de la documentació i pagament de taxes.
 • El 7 d’octubre a les 19 hores, reunió informativa.
 • Del 4 de novembre de 2015 fins al 10 de febrer de 2015, sessions d’assessorament.

La documentació que s’ha de presentar és la següent:

 • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
 • Resguard de pagament del preu establert.

1. Descripció del servei d’assessorament

El servei d’assessorament en la formació professional té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l’atenció personalitzada d’experts de la família professional escollida. És un servei que presta el centre de forma individual, a sol·licitud de la persona interessada. Els destinataris del procés d’assessorament són persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho. Aquest servei ajuda a  les persones a definir i assolir el seu objectiu  professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball  per a aconseguir-ho.

Durant el procés d’assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l’usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral. Com a resultat del procés l’usuari obté un informe d’assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s’hagin assolit mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

El servei d’assessorament permet a les persones que en fa ús:

 • Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que ajudarà a identificar les seves capacitats, interessos i el seu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
 • Entendre les possibilitats que li ofereix el sistema de Formació Professional i se’n pot beneficiar.
 • Saber si la seva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament  per continguts d’un cicle formatiu, i què ha de fer per aconseguir-ho.
 • Conèixer si els cursos de formació que ha realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura el poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
 • Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als seus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposa.
 • Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que ha de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.
 • L’informe d’assessorament obtingut és un requisit per  presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral.

El preu públic del servei té un cost determinat de 60,00 € . Però existeixen diverses bonificacions i exempcions del preu públic que seran aplicable amb la justificació documental prèvia:

 • Bonificació
  • a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.
 • Exempció
  • a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
  • b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
  • c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
  • d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de places, s’aplicaran successivament  els següents criteris d’admissió:

 • a) Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.
 • b) El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.
 • c) Un cop aplicats els criteris precedents, si resten persones sense plaça, se les podrà re assignar a altres centres  públics o bé tindran accés preferent per ser admeses en el mateix centre i cicle formatiu, en el curs acadèmic següent.

Contra els resultats finals del procés d’assessorament les persones interessades poden reclamar davant del centre en el termini de 5 dies des de l’endemà de la publicació dels resultats. Contra la desestimació de la reclamació presentada davant del centre, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la Direcció General competent en matèria de formació professional inicial en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.

2. Descripció del servei de reconeixement

El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.

A nivell descriptiu indicar que:

 • El servei que presta el centre educatiu es fa de forma individual, a sol·licitud de la persona interessada.
 • Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació per tal de reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.
 • En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional.
 • La persona prèviament ha d’haver realitzat el procés d’assessorament en la formació professionals del sistema educatiu.
 • S’adreça a les persones que han complert 18 anys que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys  2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
 • Per a participar-hi ha d’acreditar amb l’informe d’assessorament que han rebut aquest servei previ, també hi poden participar les persones que hagin fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de  tècnic i tècnic superior de CF de FP del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o un títol que es consideri afí, a tal afecte presentaran el certificat d’orientació sobre l’acreditació de competències lliurat pel centre.
 • El servei conclou amb un certificat oficial expedit pel centre on hi constaran els crèdits o unitats formatives  reconegudes.
 • El certificat  quan completin un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d’un cicle formatiu, comportarà l’anotació de “Convalidat” en l’expedient acadèmic quan la persona es matriculi en el cicle formatiu corresponent amb els requisits d’accés.

Per tant, per sol·licitar el servei cal complir almenys amb els requisits següents:

 • haver complert 18 anys,
 • acreditar experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector,
 • disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament, o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí.

El fet de participar en el servei d’assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.Una junta de reconeixement avalua l’usuari. Aquesta està integrada per dos professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.La junta analitza l’informe d’assessorament, obtingut en el procés d’assessorament,  i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic. Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d’accés que s’estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui. La convalidació de les unitats formatives o crèdits certificats en els centres del Departament d’Ensenyament és gratuïta. Si es completa un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d’un cicle formatiu través del reconeixement acadèmic, s’anotarà “convalidat” en l’expedient acadèmic.

El preu públic del servei és 18€ per Unitat Formativa o 40€ per crèdit que es vol reconèixer (centres públics del Departament d’Ensenyament)

Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

 • Bonificació
  • a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.
 • Exempció
  • a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
  • b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
  • c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
  • d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

L’ordre d’admissió, en els centres públics s’aplicaran, successivament , els següents criteris:

 • a)Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.
 • b)El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

Contra els resultats finals del reconeixement acadèmic dels aprenentatges les persones interessades poden reclamar davant del centre en el termini de 5 dies des de l’endemà de la publicació dels resultats. Contra la desestimació de la reclamació presentada davant del centre, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davantla Direcció Generalcompetent en matèria de formació professional inicial en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.

Per a més informació:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>