Projecte Grup Impulsor Plurilingüe

Aquest projecte de centre té com a fonament bàsic impulsar la lectura i l’expressió oral i escrita i, en general, el multilingüisme com a base per a l’èxit escolar, fomentant especialment el gust per la lectura del nostre alumnat per consolidant l’hàbit de lectura independent, diari i reflexiu, que formen lectors capaços d’accedir al contingut de qualsevol text. Pendre com a objectiu esencial la capacitat d’expresar-se correctament en altres llengües.

L’objectiu del centre pel que fa a l’ús de llengües, ha d’anar més enllà del català i castellà, i en llengües estrangeres ha de ser ambiciós si pensem en termes de formació de futurs ciutadans d’un món més globalitzat que mai. Com és conegut, la primera llengua estrangera d’oferta educativa del centre és l’anglès i la segona el francès. Cal orientar, però, l’ensenyament-aprenentatge de totes dues llengües, enteses coma eines bàsiques a nivell instrumental, com un procés més viu i menys academicista, més orientat a l’ús i ala pràctica que no al context restringit de l’aula. Per aquest motiu es proposa en el nostre PEC:

a) La impartició d’una part del currículum en llengua estrangera. Metodologia AICLE.
b) La participació en programes educatius internacionals i processos de certificació lingüística.
c) La cooperació amb professorat nadiu de suport a la conversa.
d) El foment i la programació d’intercanvis i viatges a l’estranger.
e) L’impuls a la formació en idiomes del professorat del centre

Objectius Projecte GIP:

   1. Millorar la capacitat comunicativa en llengua anglesa de l’alumnat
   2. Integració curricular progressiva de matèries no lingüístiques en llengua anglesa
   3. Promoure la formació en llengua anglesa del professorat del centre
   4. Fomentar el plurilingüisme al centre en el marc del PEC
   5. Promoure intercanvis educatius amb altres països de la UE (inicar eTwinning amb objectiu d’Erasmus +)

Accés a les seccions del projecte: