Departaments Didàctics

El professorat del centre s’agrupa per especialitats docents i àmbits curriculars en departaments didàctics. Els departaments didàctics elaboren les programacions de cada matèria i estableixen els criteris d’avaluació de les diferents assignatures que conformen els estudis a cada curs i etapa educativa. En el nostre centre s’estructura en 10 departaments didàctics comandats cadascun d’ells per un Cap de Departament. Els membres de cada departament es reuneixen setmanalment per coordinar-se i debatre diferents qüestions pedagògiques.