Pla d’emergència

El Pla d’Emergència és una sèrie de documents i accions que comprometen a tota la comunitat educativa del centre. Les característiques d’aquest pla són:

 • Es tracta d’un Pla que abasta tant aspectes de seguretat com de salut de tot el personal que treballa i estudia en el centre.
 • Ha de ser participatiu. Tothom n’està implicat.
 • No s’ha d’improvisar. Totes les possibles accions en cas d’emergència han d’estar previstes.
 • Cal actualitzar-lo i revisar-lo contínuament, afegint millores i corregint errades observades.

Consta de:

 • Un dossier amb informació de les característiques del centre, dels equipaments contra emergències (extintors, sirenes, etc.), de les adreces i telèfons útils en cas d’emergència, de les empreses de manteniment del centre, informació sobre simulacres realitzats, plans de millora de les instal·lacions, etc.
 • Plànols actualitzats de tot el centre, amb indicació de les vies d’evacuació, punts de confinament i de concentració, situació d’extintors, alarmes, etc.
 • Una sèrie de senyals indicant les vies d’evacuació a seguir en cas d’emergència, situades en llocs visibles i equipaments (extintors i mànegues) per a ser utilitzades en el cas que sigui necessari.

És obligatori realitzar, al menys, un simulacre d’emergència d’evacuació i de confinament cada any. En aquest simulacre participen tot el professorat, alumnat i PAS que es trobin en el centre en aquell moment, així com organismes de seguretat (policia local, bombers, protecció civil, ambulàncies, etc.). Els resultats del simulacre seran enviats a la Delegació d’Educació.

El pla d’emergència ens ajudarà a:

 • Saber actuar en el cas que es produeixi alguna situació de risc (dins o fóra del centre): Què cal fer? Com cal fer-ho? Com cal organitzar-se?
 • Millorar les condicions de treball en el centre (reducció del soroll, neteja, accessos més racionals, millores en les condicions de treball, etc.).
 • Sol·licitar a l’administració partides pressupostàries destinades a millorar els accessos al centre, dotacions de material de seguretat (extintors, sirenes), millores acústiques (reducció del soroll exterior), etc.
 • Fer un seguiment de la feina de les empreses que realitzen el manteniment del centre (electricitat, caldera, revisió de l’ascensor, etc.).