Comissió TAC

L’institut Pons d’Icart disposa d’un Pla TAC, la funció del qual és fer una diagnosi de la situació actual del centre respecte a la utilització de les noves Tecnologies en l’aprenentatge. Un dels punts inicials del pla TAC és la creació de la comissió TAC. Les funcions d’aquesta comissió són:

 • Coordinar la integració de les TAC en les programacions didàctiques.
 • Promoure l’ús de les TAC en la pràctica educativa a l’aula.
 • Optimitzar l’ús dels recursos tecnològics del centre: adquisició d’equipaments, manteniment i actualització dels existents, etc.
 • Revisar les NOFC respecte a: protecció de dades, ús de telèfons mòbils…
 • Potenciar l’ús de recursos digitals: Moodle, pàgines web, xarxes socials…
 • Potenciar la comunicació amb les famílies (ieduca).
 • Facilitar la comunicació amb el coordinador d’informàtica en tot allò referent a instal·lacions de programes i aplicacions als ordinadors, avaries, necessitats…
 • Donar suport tècnic al professorat en la utilització de les noves tecnologies.

LÍNIES D’ACTUACIÓ:

 • Incorporar a totes les programacions didàctiques l’aplicació de les noves tecnologies en l’aprenentatge. També al PEC.
 • Definir cada departament les necessitats referents a noves tecnologies (programes, aplicacions, equipaments) i fer suggeriments de millora.
 • Establir una normativa i condicions d’ús dels telèfons mòbils.
 • Promoure la utilització del Moodle i altres aplicacions en els departaments.
 • Millorar la comunicació amb les famílies (ieduca).
 • Millorar la coordinació en tot allò que té referència a xarxes socials.
 • Establir un protocol sobre informació i resolució d’avaries informàtiques.
 • Renovació i manteniment de la pàgina web del centre.
 • Optimitzar la utilització d’espais (aules d’informàtica) i equipaments del centre.
 • Establir un protocol de permisos dels alumnes per sortir a xarxes socials i pàgina web.
 • Posar a l’abast del professorat recursos TAC.