Projecte Transversal ASIX2

Aquest curs 2018-19 els alumnes de segon curs del cicle d’administració de sistemes informàtics i xarxes estan immersos en un projecte transversal que engloba els continguts de diversos mòduls, els quals estan treballant de forma conjunta durant tot l’any acadèmic.

L’objectiu d’aquest projecte és la creació i gestió d’una empresa de serveis d’hospedatge 24X7. On els alumnes oferiran els serveis de: Allotjament web i Màquines virtuals al núvol.

Aquest projecte es desenvoluparà al llarg de tot el curs acadèmic i inclou els següents mòduls professionals:

Mòdul professional 1: implantació de sistemes operatius. (UF4)
Mòdul professional 6: administració de sistemes operatius.
Mòdul professional 7: planificació i administració de xarxes.
Mòdul professional 8: serveis de xarxa i Internet.
Mòdul professional 9: implantació d’aplicacions web.
Mòdul professional 11: seguretat i alta disponibilitat.

Els continguts de cada mòdul es distribueixen i s’avaluen en un total de 7 casos on progressivament s’anirà implementant la totalitat de l’empresa.

A data d’avui, els alumnes ja han realitzat els tres primers casos:

CAS1: Disseny i implementació de la part de gestió administrativa de l’empresa, la qual consta de clients i servidors Windows i tota la infraestructura que ho suporta.

CAS2: Instal·lació de la xarxa física i ampliació de serveis (FTP, accés remot i impressió). Seguretat activa.

CAS3: Actualització i avaluació de rendiment de la infraestructura de xarxa i servidors.