Treball globalitzat per projectes

ENSENYAMENT-APRENENTATGE GLOBALITZAT PER PROJECTES

El treball per projectes és una metodologia permet situar l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge i es focalitza en la millora de les competències de caràcter transversal així com l’adquisició de coneixements significatius.
Aquesta metodologia de treball s’aplica en períodes concrets del curs durant els quals l’alumnat treballarà entorn d’un projecte d’acord amb les següents característiques:

  • Parteix d’un tema, problema o proposta que permet múltiples solucions vàlides i que requereix la creació d’un producte final.
  • Promou la planificació i organització per part dels propis alumnes
  • Dóna gran rellevància al treball cooperatiu i a l’execució de rols per part dels membres del grup.
  • Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.
  • S’aplica l’avaluació formadora: coavaluació i autoavaluació
  • Es prioritza la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir coneixement de forma compartida.

TREBALL PER PROJECTES DELS ALUMNES

Durant el curs cada nivell realitza dos projectes que es desenvolupen al llarg d’una setmana i mitja o dues. Durant aquest temps, les classes s’aturen, desapareix l’organització per assignatures i els grups classe i es treballa de manera interdisciplinar en equips de 4 entorn d’un repte o problema que els alumnes han de resoldre desenvolupant un determinat projecte.

Tot el professorat del centre participa en els projectes. S’organitzen equips docents específics per dur a terme la creació, supervisió, gestió i avaluació de cada projecte i dels treball de l’alumnat.

Cada projecte s’explicita en una web per tal que els alumnes en tinguin tots els detalls:

 
1 ESO – 1
1 ESO – 2
 
2 ESO – 1 i 2
 3 ESO – 1
3 ESO – 2
4 ESO – 1
4 ESO – 2

 

PROJECTES AMB ENTITATS

projecte_PICES (1) Projecte Connexions (Cal Bolet)
 Fitxer_003  Moments compartits (Residència Les Oliveres)