Comunicació amb les famílies

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES: Objectius comuns, informació immediata, contacte continu.

Tal com diu proverbi africà, per educar un nen fa falta tota la tribu. Segons el pedagog José Antonio Marina, tots som responsables de l’educació dels nostres nens i joves, cadascú des del seu lloc a la societat ha d’assumir el seu paper.

No podem compartimentar aquesta responsabilitat i repartir-la entre diferents àmbits o entorns disjunts, inconnexos. Per ser realment eficaços en el nostre objectiu de formació integral dels nostres alumnes, necessitem la implicació de les famílies en el procés educatiu i el treball coordinat en l’àmbit acadèmic i familiar. Aquesta coordinació en basa en un aspecte fonamental: cal que hi hagi una comunicació constant i fluïda entre l’Institut i els pares.

Per aconseguir aquesta immediatesa utilitzem una potent plataforma de comunicació que integra tant la informació acadèmica i curricular (llibres digitals, continguts i activitats de cada sessió i de cada matèria, esdeveniments acadèmics, …) com la del seguiment del dia a dia de l’alumne a l’institut (deures, notes, participació, actitud, …).

Els pares tenen accés a una àrea d’informació personal des de la web del centre que els permet observar el procés educatiu i comunicar-se amb el professorat, tutors i equip directiu del centre quan ho considerin oportú.

clickedu_pares

Un aspecte clau en la línia de centre és mantenir tots els canals de comunicació entre les famílies i el professorat oberts. És prioritari atendre qualsevol consulta dels pares a un membre de l’equip d’acord amb el tema i la responsabilitat que té: tutor, professor, coordinador, membre de l’equip directiu.

Reunions informatives generals

El centre convoca dues reunions informatives per als pares dels alumnes que s’incorporen a l’institut: una a finals de maig per informar del projecte educatiu de l’institut, i una altra, a principis de setembre, per presentar l’equip de professors i informar d’aspectes organitzatius concrets. Aquestes reunions són necessàries per aconseguir un bon funcionament del centre.

Entrevista inicial i de seguiment

Per tal de garantir la participació de les famílies en el seguiment i procés escolar i educatiu dels alumnes de 1r ESO,es  fan diverses entrevistes:

  • Entrevista amb la família en època de preinscripcions (Equip Directiu). Aquesta entrevista té com a finalitat rebre informació de la família respecte a l’alumne, el seu caràcter, les inquietuds, com s’organitza, etc.
  • Entrevistes al llarg del curs: de seguiment després del 1r trimestre (directora i cap d’estudis) per tal de conèixer com ha estat el procés d’adaptació dels alumnes i les expectatives de les famílies; dues o més, en funció dels casos, per part del tutor per fer el seguiment trimestral acadèmic i personal.

Els pares i el centre donen molta importància al seguiment educatiu dels alumnes i a l’intercanvi d’informació.

Intranet del centre

És important seguir la comunicació amb l’alumnat i els pares a través de la plataforma educativa Clickedu perquè permet a les famílies, d’una banda, conèixer de forma gairebé immediata l’evolució acadèmica i personal dels fills, i, de l’altra, contactar amb el professorat d’una manera més directa i personal.

WEB

La pàgina web és un mitjà que té com a objectiu donar a conèixer les novetats i activitats en què han participat els alumnes i professors dins i fora de l’aula. També dóna accés a la plataforma de comunicació amb les famílies i, per tant, té afegida una utilitat acadèmica molt important (accés a Clickedu, calendari de deures, informacions, apps, propostes musicals…). Es considera prioritari anar actualitzant-la per adequar-la a les necessitats que vagin sorgint i mantenir la informació al dia.

Butlletí

El centre edita un butlletí virtual, obert a tothom, per informar, de manera planera, de les activitats relacionades amb la comunitat educativa del centre.