Documents de centre

La legislació vigent preveu que tots els centres elaborin els seus documents de gestió com a eines eficaces que els han de permetre un exercici responsable de l’autonomia reconeguda.

Un dels pilars fonamentals del centre és la comunicació amb la comunitat educativa i, per això, considerem una acció estratègica tenir publicada tota la documentació que regeix la nostra actuació.

PLA DOCUMENTAL DEL CENTRE

DOCUMENTS OFICIALS

  • Projecte Educatiu de Centre (PEC)
  • Projecte de Direcció (PdD)
  • Programació General Anual (PGA)
  • Memòria Anual
  • Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC)
  • Project Curricular de Centre (PCC)
  • Pla d’Acció Tutorial (PAT)
  • Pla TAC
  • Projecte Lingüístic
  • Pla d’Emergència

ALTRES DOCUMENTS