Innovació educativa i recerca

La innovació educativa és un element que ha exerceix de motor del nostre centre. Cal conèixer els nous plantejaments pedagògics i les noves estratègies d’ensenyament-aprenentatge per tal de poder valorar si és oportú aplica-les al nostre centre.

Però la innovació en si mateixa no aporta beneficis. Per això nosaltres l’associem a la recerca amb la participació i supervisió de les universitats. No podem perdre de vista que ham d’assolir els objectius educatius i els nostres alumnes han de poder desenvolupar al màxim les seves potencialitats, per tant cal aplicar les diferents metodologies de forma sistemàtica, analitzant els resultats i fent revisions contínues sota la mirada dels experts per tal de corregir qualsevol desviació a temps i incentivar tot allò que ens acosta a l’èxit i l’excel.lència.

Per altra banda volem que l’institut tingui elements diferenciadors que el defineixin, que li confegeixin personalitat pròpia i valor afegit i que li proporcionin projecció exterior.

En aquesta línia mantenim el nostre interès en participar en projectes d’innovació educativa i recerca liderats per les universitats catalanes. Aquest interès es concreta en la participació en diferents propostes:

  • Projecte “Competències de pensament científic a l’ESO 12-15” liderat pel Departament de Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències Experimentals de la UAB que té per objectiu difondre el treball competencial de les ciències mantenint la coherència del conjunt per tal d’aconseguir que es alumnes integrin els coneixements que han construït / estudiat / après entorn a les idees bàsiques que no haurien d’oblidar mai més.
  • Xarxa d’Instituts Innovadors Associats a l’ICE del l’UAB constituïda per instituts de tot Catalunya que volen compartir experiències innovadores entorn al treball per projectes.
  • Xarxa de Competències Bàsiques formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació.
  • Doctorat Industrial UOC: “Disseny experiencial d’un procés d’ensenyament-aprenentatge competencial, personalitzat i transversal basat en un portafoli electrònic aplicat a l’etapa d’ESO de l’Institut Vall de Llémena de Sant Gregori (projecte e2TransFoli)”