Viure la llengua

PROJECTE VIURE LA LLENGUA: Ús de l’anglès i una segona llengua estrangera més enllà de l’aula

En el món global actual, el domini de les llengües esdevé indispensable . Els nostres alumnes necessitaran en un futur molt proper ser competents en l’àmbit comunicatiu, i això inclou els idiomes, especialment l’anglès, però també una segona llengua estrangera.

El concepte de competència es relaciona amb la capacitat per aplicar, de manera integrada, coneixements teòrics, habilitats i actituds en la comprensió de situacions de l’entorn i en l’actuació responsable i coherent. Per tant, no es tracta solament “d’adquirir” els coneixements, sinó de “saber-los utilitzar” adequadament en l’actuació per resoldre les situacions que planteja la realitat. Aquest plantejament se situa clarament en la línia dels enfocaments comunicatius de l’ensenyament de la llengua que sorgeixen del reconeixement que la llengua s’aprèn en els seus usos i no a partir de l’estudi dels seus components gramaticals.

En aquesta línia, en el nostre institut s’apliquen dues estratègies:

  • Realització d’assignatures en anglès de manera progressiva al llarg de tot l’ESO fins a completar un terç del currículum en aquest idioma.
  • Participació en projectes acadèmics i intercanvis internacionals amb alumnes d’altres països amb l’anglès com a llengua vehicular.
Maths in English Science in English IT in action