PREINSCRIPCIÓ ESO [2020-21]: Tot el que cal saber i com s’ha de fer

Benvolgudes famílies, que desitgeu inscriure per primer cop els vostres fills/es al nostre institut, us facilitem tot allò que us cal saber per a dur a terme el procés de PREINSCRIPCIÓ per al proper curs escolar.

A causa de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials i per aquest motiu és important que les famílies realitzin la tramitació de la sol·licitud de preinscripció de manera telemàtica.

Llegiu atentament totes les informacions que us facilitiem i, si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant els canals de comunicació habituals [correu electrònic i telèfon].

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA [tramitació habitual]

Període de la preinscripció telemàtica

del 13 al 22 de maig

QUI L’HA DE FER?

El procés de preinscripció només és destinat a l’alumnat de nova incorporació al centre, com ara:

 • Perquè fa el canvi d’etapa: de l’escola de primària a l’institut.

 • Perquè ha iniciat i cursat estudis de secundària en un altre centre educatiu i fa un canvi d’institut per diferents motius com ara un canvi de domicili, etc.

Per a l’alumnat que actualment cursa estudis a l’institut NO S’HA DE FER EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ. El procés de confirmació de plaça actual és un altre procediment de tipus intern, del qual informarem les famílies de la nostra comunitat escolar oportunament.

La MODALITAT TELEMÀTICA és la modalitat de preinscripció habitual i generalitzada. Seguiu les passes que us indiquem.

COM S’HA DE FER?

1. Cal omplir la SOL·LICITUD  que us adjuntem i, una vegada enviada, descarregueu-ne el resguard. 

SOL·LICITUD

2. Envieu un correu electrònic a l’adreça de l’institut:
  • a8046751@xtec.cat
  • Assumpte: “Preinscripció ESO_Nom_cognoms de l’alumne/a”.
Heu d’adjuntar-hi els següents documents acreditatius escanejats o fotografiats.
 • Resguard de preinscripció (descarregat d’acord amb el pas anterior)
 • DNI o NIE del sol·licitant (pare/mare/tutor/a legal)
 • Pàgines del llibre de família de l’alumne/a i dels pares o altres documents relatius a la filiació.
 • DNI o de la targeta de residència on consta el NIE de l’alumne/a, si té més de 14 anys. (Si és menor de 14 anys i en té, adjuntar-ho també)
3. Si al·legueu el compliment d’un o més criteris de prioritat haureu d’enviar també escanejats o fotografiats els documents acreditatius de cada criteri (certificat o targeta acreditativa de discapacitat, títol de família nombrosa o monoparental vigent, etc.).

Altres documents acreditatius

FINALITZAT EL TRÀMIT EL CENTRE US RESPONDRÀ CONFIRMANT QUE EL TRÀMIT S’HA EFECTUAT CORRECTAMENT A MODE DE JUSTIFICANT DE LA VOSTRA SOL·LICITUD.

SÍNTESI I INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ [modalitat telemàtica]

 

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL [tramitació presencial]

Període de la preinscripció presencial

del 19 al 22 de maig

QUI L’HA DE FER?

És una modalitat de preinscripció excepcional. Només s’ofereix per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la tramitació telemàtica, per manca de connectivitat i/o mitjans informàtics.

COM S’HA DE FER?

1. S’HA DE SOL·LICITAR CITA PRÈVIA AMB ANTELACIÓ
Ho podeu fer:

CITA PRÈVIA

2. HEU DE PORTAR i APORTAR LA DOCUMENTACIÓ QUE US INDIQUEM
 • Sol·licitud de preinscripció en format paper
 • Original i fotocòpia del llibre de família (pares i alumne/a) o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a) o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.
 • Original i fotocòpia del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE de l’alumne/a, si té més de 14 anys. (Si és menor de 14 anys i en té, adjuntar-ho també).
3. SI S’HAN DE JUSTIFICAR  CRITERIS GENERALS DE BAREMACIÓ
 1. Existència germans/es matriculats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen : El centre ho comprovarà directament, no cal presentar cap document.
 2. Proximitat del domicili:
  1. Quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE de la persona sol·licitant, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En aquest cas, cal presentar el DNI renovat amb l’adreça correcta el dia de la matrícula.
  2. Quan es consideri el domicili del lloc de treball de la persona sol·licitant a efectes de barem, original i fotocòpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).
 3. Renda anual: Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 4. Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans igual o superior al 33%: Original i fotocòpia del certificat o targeta de discapacitat expedit pel Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies
4. SI S’HAN DE JUSTIFICAR  CRITERIS COMPLEMENTARIS DE BAREMACIÓ
 1. Condició legal de família nombrosa o monoparental: Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
Cal presentar les fotocòpies, acompanyades de l’original corresponent.
Les fotocòpies han de ser de mida DIN-A4, sense retallar, i un document per full.

SÍNTESI I INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ [modalitat presencial]

INFORMACIONS I RECOMANACIONS A TENIR EN COMPTE

 • No s’atendrà a ningú sense cita prèvia.
 • Els tràmits només els ha de fer una única persona.
 • És recomanable portar guants i mascareta.
 • No poden accedir al centre persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament o que tinguin símptomes; en aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.