Objectius del Programa de Qualitat, curs 2019-2020

Per aquest curs 2019-2020, la Comissió de Qualitat de l’institut Vall d’Hebron ens hem proposat els següents objectius:

1. Millorar els resultats de rendiment acadèmic.
1.1.   Millorar el rendiment acadèmic
1.2. Augmentar el nombre d’alumnes amb resultats dins de les franges mitjana-baixa, mitjana-alta o alta de competències bàsiques de 4t d’ESO, en anglès i matemàtiques, per aproximar-nos a les mitjanes de Catalunya
1.3. Disminuir el nombre d’alumnes que passen de curs amb més de 3 matèries pendents de cursos anteriors (ESO i BATX)
1.4. Augmentar l’índex de graduats en tots els nivells educatius

2. Millorar la cohesió social
2.1. Promocionar i difondre el centre
2.2. Millorar l’acolliment de les  noves incorporacions
2.3. Promoure accions que afavoreixin la identificació amb el centre
2.4. Aplicar el PAT de tots els nivells educatius del centre
2.5. Detectar els alumnes amb risc d’absentisme i intervenir per disminuir-lo

3. Millorar la organització
3.1. Implantar la gestió de Qualitat i Millora Contínua
3.2. Consolidar els equips de treball del centre
3.3. Buscar recursos per millorar l’edifici i el seu entorn