Comissió de Qualitat

La Comissió de qualitat a l’institut Vall d’Hebron es va crear al curs 2014-2015 quan vam iniciar el Programa de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC).

Composició

La Comissió de qualitat la formen tots els membres de l’equip directiu amb la Coordinadora de qualitat. Tot i així, la composició d’aquesta comissió és oberta perquè la Directora pot convocar els membres de la comunitat educativa en funció dels temes a tractar en el moment que calgui.

Organització

La Comissió de qualitat es reuneix de manera completa o parcial –segons necessitats dels aspectes que cal treballar- entre dues i tres vegades al mes.

Funcions

 • Planificar el sistema de gestió de la qualitat
 • Establir els objectius de qualitat.
 • Difondre la política de qualitat del centre
 • Elaborar, controlar i revisar la documentació del Sistema de Gestió de la Qualitat
 • Fer la revisió del sistema de gestió de la qualitat
 • Fer el seguiment dels objectius de la qualitat i millora
 • Crear, impulsar i fer el seguiment dels equips i accions de millora
 • Fer el seguiment del programa de formació en qualitat
 • Planificar les auditories i fer l’anàlisi del resultat d’aquestes
 • Analitzar les possibles no conformitats del SGC
 • Proposar accions de millora, incloent-hi les correctives i les preventives