Calendari del Servei

institut-vall-dhebron

AssessoramentReconeixement


CALENDARI DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT ACADÈMIC – CURS 2019-20

 Calendari del Servei d’Assessorament

Període d’inscripció Del 14 d’octubre al 11 de novembre de 2019. Secretaria del centre

Cal adjuntar:

 • Full d’inscripció imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
 • Fotocopia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Informe de vida laboral.
 • Resguard de pagament del preu establert.
 • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
Sessions d’assessorament A partir del 12 de novembre de 2019.
 • La convocatòria serà informada al aspirant per correu electrònic.
 • La no assistència sense justificació (comunicada amb antelació) comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i la pèrdua del reemborsament del preu del servei.
Lliurament d’informes d’assessorament A partir del 8 de gener de 2020. Lliurat per l’Assessor/a

Calendari del Servei de Reconeixement acadèmic

Període d’inscripció A partir del 8 de gener de 2020. Secretaria del centre

Cal adjuntar:

 • Full d’inscripció imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
 • Informe d’Assessorament.
 • Resguard de pagament del preu establert.
 • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.

Si l’assessorament s’ha fet en un altre curs o centre:

 • Fotocopia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Informe de vida laboral.
Sessions de reconeixement A partir del 10 de febrer de 2020.
 • La convocatòria serà informada a l’aspirant per correu electrònic,
 • La no assistència sense justificació (comunicada amb antelació) comportarà la pèrdua dels drets a rebre el reconeixement  i la pèrdua del reemborsament del preu del servei.
Publicació de resultats provisionals 21 d’abril de 2020. Web del centre i taulell d’anuncis
Període de reclamacions Del 22 al 24 d’abril de 2020. Secretaria del centre
Publicació de resultats definitius i lliurament de certificats de reconeixement A partir del 24 d’abril de 20120 Consergeria del centre

Per a sol·licituds presentades amb posterioritat a les dates establertes, no es garanteix el lliurament de certificats durant el curs 2019-20