Composició

El Consell escolar és l’òrgan de govern, supervisió i aprovació de temes generals: pressupost, calendaris, horaris, activitats, disciplina, etc. Treballarà en comissions i en gran grup. Les comissions de què constarà seran: comissió permanent i de convivència (règim disciplinari, decisions ràpides, etc.); comissió econòmica i de serveis (pressupostos, menjador, transport, etc.); comissió de seguiment de la formació en centres de treball (FCT) i d’implantació dels nous cicles formatius (seguiment de pràctiques). Aquestes comissions es constituiran cada vegada que es renovi el consell i, en cas de baixes d’algun membre, amb nous representants de l’estament corresponent. Periodicitat de reunió mensual o bimensual.

Segons l’article 148 de la LEC, corresponen al consell escolar les funcions següents:

 •     Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 •     Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 •     Aprovar les propostes d’acords de co-responsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 •     Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 •     Aprovar la carta de compromís educatiu.
 •     Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 •     Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 •     Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 •     Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 •     Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 •     Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 •     Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 •     Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

El consell escolar  està integrat per:

 •     El director o directora, que el presideix.
 •     El cap o la cap d’estudis.
 •     Un o una representant de l’ajuntament de Salt
 •     El secretari o secretària del centre que assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.
 •     Els i les representants del professorat s’elegeixen pel claustre. ( 7 representants del professorat)
 •     Els i les representants de l’alumnat ( 4 representants de l’alumnat)
 •     Els i les representants dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells. ( 3 representants dels pares i mares + 1 representant de l’AMPA)
 •     Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.

En el moment actual, els membres del CONSESC de l’Espriu són:

 • Serra Besalú,  Xavier
 • Fernández Neus
 • Trulls Tous, Carles
 • Barceló, Àlex
 • Fernández Micaló, Emma
 • Rabionet Serra, Teresa
 • Ortiz Duran Lourdes
 • Martin Puntada Joan
 • Alsina Tarres Joan
 • Sagué, Montse
 • Fofana, Fatu
 • Montse Pujades
 • Cabeza Benito, Antonia
 • Felip Cat, Xavier
 • Plana Jimenez, Iolanda
 • Saguer Batlle, Mònica