Secundària, ESO

Podeu obrir el tríptic adjunt on s’explica el projecte d’ESO al nostre centre. Per completar aquesta informació podeu accedir a la presentació adjunta que s’exposa a la Jornada de Portes Obertes.

Per tenir més informació del procés de preinscripció de l’alumnat de 1r d’ESO poder accedir a l’apartat Preinscripció i matrícula de la web del centre.

Què és l’Educació Secundària Obligatòria, ESO ?

L’ESO abarca l’etapa educativa que l’alumnat ha de cursar entre els 12 i 16 anys. L’INS Pere Alsius entén que la permanència en l’etapa per sobre dels 16 anys ha de respondre a causes extraordinàries, i per tant establirà els mecanismes d’orientació i acompanyament a tal efecte.

L’ESO s’organitza d’acord amb els principis d’educació comuna i d’atenció a la diversitat de l’alumnat, amb la finalitat que pugui assolir els objectius de l’etapa. L’INS Pere Alsius entén que un tractament adequat de la diversitat reverteix en la qualitat de treball de tota la comunitat educativa.

El quart curs d’ESO té un caràcter orientador, i seguint aquest principi s’estructurarà.

El català serà utilitzat normalment com a llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites de I’alumnat i del professorat, exposicions del professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, i comunicacions amb les famílies.

Matèries

Les matèries comunes són les que cursen tots els alumnes en els diferents cursos de l’etapa.

Les matèries optatives diversifiquen el currículum per tal de respondre al desenvolupament d’un projecte educatiu que singularitzi el centre, ajudi a gestionar la diversitat de tot l’alumnat i afavoreixi la innovació educativa orientada a la millora dels resultats educatius.

En totes les matèries que cursin els alumnes en l’Educació secundària obligatòria, es posarà una especial atenció en les competències lingüístiques, que els capacitin per comprendre i expressar el que han après, i per argumentar el punt de vista propi.

En totes les matèries es treballaran la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, i l’educació en valors.

L’INS Pere Alsius organitzarà programes de reforç per afavorir l’èxit escolar per l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge. Aquests programes tenen com a finalitat assegurar els aprenentatges bàsics que permeti als alumnes poder seguir amb normalitat els ensenyaments d’aquesta etapa en la mesura en que sigui possible.

L’INS Pere Alsius fomentarà la lectura, com a factor bàsic per el desenvolupament de les competències bàsiques i per l’adquisició dels objectius educatius de l’etapa.

Distribució curricular de les matèries per curs