Batxillerat

Resum del Projecte Curricular de Batxillerat de l’INS Pere Alsius

Què és el batxillerat ?
Els estudis de batxillerat tenen com a finalitat capacitar l’alumnat per accedir a l’educació
superior, els estudis universitaris o els cicles formatius de grau superior i això implica
proporcionar a l’alumnat:
formació especialitzada d’acord amb les seves perspectives, maduresa intel·lectual i humana,
coneixements i habilitats que li permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida
activa amb responsabilitat i competència.


Objectius del batxillerat

Un objectiu fonamental del batxillerat és formar persones competents. A la pràctica, les persones
competents combinen les capacitats derivades de la pròpia formació tècnica o acadèmica amb el
correcte comportament social, l’aptitud per treballar en equip o la facultat d’emprendre
iniciatives.
Tanmateix, resulta pertinent distingir les competències en dues gran tipologies: les competències
generals del batxillerat i les específiques de cada matèria, que es presenten en el desplegament
curricular de cadascuna.

o Competència comunicativa
La competència comunicativa es fonamenta en l’ús de les llengües en
contextos  comunicatius  diversos.  Aquesta  competència és imprescindible per aprendre,
relacionar-se i interaccionar amb el món.

o Competència en gestió i tractament de la informació
La competència en gestió i tractament de la informació és el conjunt de
capacitats i destreses per trobar, reunir, seleccionar i analitzar informacions procedents de fonts
diverses i en diferents suports, tant en l’àmbit  acadèmic  com  en  la  vida  quotidiana.  Permet
obtenir coneixements útils i assolir autonomia en els processos d’aprenentatge.

o Competència digital
Per  al  desenvolupament  d’aquesta  competència  digital  cal  que  les
activitats d’aprenentatge de les diverses matèries del batxillerat emprin els aspectes bàsics de
les eines tecnològiques, el tractament de la informació i les xarxes virtuals.

o Competència en recerca
S’entén per competència en recerca la facultat d’aplicar un mètode lògic i
raonable  per  tal  de  trobar  respostes  a  preguntes  o  per  resoldre problemes rellevants que
encara no s’han solucionat en el nivell i en l’àmbit   adequat   als   coneixements,   destreses
i   actituds   que   es posseeixen.

o Competència personal i interpersonal
El desenvolupament de la competència personal i interpersonal resulta
imprescindible en la concepció de l’educació per a tota la vida, ja que en el món d’avui les
persones han d’adquirir flexibilitat i versatilitat per adaptar-se a entorns d’aprenentatge
canviants, han de mostrar autocontrol, creativitat i esperit emprenedor, han de saber treballar en
equip i, finalment, han d’exercir la ciutadania activa, és a dir, actuar amb compromís per millorar
l’entorn des de la seva acció individual.

o Competència en el coneixement i interacció amb el món
Aquesta competència permet usar els coneixements escolars, referits,
d’una banda, al món físic i a la interacció entre les persones i la naturalesa; i d’una altra, a la
societat i als valors de la ciutadania, que tenen per objecte la comprensió i interacció amb la
societat i el món.

Organització del batxillerat

El batxillerat s’organitza en modalitats. L’Institut Pere Alsius i Torrent està autoritzat a oferir
les modalitats:

o Ciències i tecnologia
o Humanitats i ciències socials

Modalitats del Batxillerat

El currículum de batxillerat consta:

d’una part comuna formada per les matèries comunes que cursa tot l’alumnat i
d’una part diversificada formada per matèries de modalitat i matèries optatives que es
distribueixen en itineraris formatius, que l’alumnat tria en funció dels seus interessos.

Matèries  comunes:  Les  matèries  comunes  del  batxillerat  tenen  com  a finalitat aprofundir en
la formació general de l’alumnat i augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana.

Matèries de modalitat i específiques: Aquestes matèries tenen com a finalitat proporcionar
una formació de caràcter específic vinculada a la modalitat triada que orienti en un àmbit de
coneixement ampli, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per a una
varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un determinat camp laboral.

Descarregueu document per a més informació.