Carta de compromís educatiu

L’article 20 de la LEC (2009) defineix la carta de compromís educatiu com el document que expressa els objectius per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives de l’institut.

Carta de compromís educatiu de l’INS Pere Alsius i Torrent

Mitjançant aquest document es vol potenciar la participació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles. La carta de compromís educatiu formalitza la corresponsabilitat entre el centre educatiu i les famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social de cada alumne.

Cada centre ha de concretar la seva carta de compromís educatiu, respectant els drets i les llibertats de les famílies que es preveuen en la legislació vigent. Els principals objectius d’aquest document formal han de ser:

  1. Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies.
  2. Vincular el centre i la família, mitjançant l’acció tutorial.
  3. Implicar la família en l’adopció de les mesures educatives alternatives o complementàries que s’escaiguin per atendre les necessitats específiques de l’alumnat.
  4. Fomentar la convivència i el bon clima escolar.

En consell escolar del nostre centre, va aprovar la carta de compromís educatiu de l’Institut Pere Alsius. Com a novetat, respecte al que indica la normativa legal, es va considerar que l’alumnat també havia de signar el compromís, de manera que es responsabilitzés activament en el seu procés formatiu.

Per tant, aquesta carta de compromís educatiu, la signen el director del centre, l’alumne/a i el pare, la mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna, de l’altra.

De la carta, se n’han de signar dues còpies, una per al centre i una altra per a la família. La còpia del centre s’ha de fer arribar a secretària juntament amb la confirmació de la matrícula per al curs actual.

Carta de compromís educatiu