Convalidació música

Els alumnes que estiguin cursant ESO o batxillerat i, simultàniament, cursin estudis de música en conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries d’ESO o batxillerat en els termes que s’indiquen en el quadre resum d’aquesta pàgina.

En cas de complir els requisits establerts heu de presentar al centre:

ESO:


Batxillerat:


ESO i Batxillerat (certificats a omplir pel conservatori o per l’escola de música):


Quadre resum:

ESO / MÚSICA
Conservatori o centre professional Escola autoritzada
Situació A: Cursant entre 3 i 4 hores Situació B: Cursant 4 hores o més
Reducció màxima per curs
  • 4 hores matèries optatives de 1r a 3r i una matèria optativa específica de 4t (*)
  • música (matèria comuna de 1r a 3r)
  • 4 hores matèries optatives de 1r a 3r i una matèria optativa específica de 4t (*)
  • 4 hores matèries optatives de 1r a 3r i una matèria optativa específica de 4t (*)
  • música (matèria comuna de 1r a 3r)

(*) Aquesta matèria específica de 4t d’ESO ha de ser la matèria de música o, en el cas que l’itinerari escollit per l’alumne no la inclogui, podrà correspondre a una altra matèria optativa específica de la franja 3.

BATXILLERAT / MÚSICA
Conservatori o centre professional Escola autoritzada
Situació A: Cursant entre 3 i 5 hores Situació B: Cursant 5 hores o més
Reducció màxima
  • 4 hores franja d’optativitat per curs
  • 4 hores d’una matèria de modalitat d’un dels dos cursos
  • 4 hores franja d’optativitat per curs
  • 4 hores franja d’optativitat per curs
  • 4 hores d’una matèria de modalitat d’un dels dos cursos
Requisits:

  • cursar estudis en una escola de música autoritzada,
  • haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional de música,
  • cursar estudis que incloguin, com a mínim, llenguatge musical o harmonia, instrument i pràctica instrumental en grup