Batxillerat Humanístic i Social

Explicació dels continguts de les matèries optatives

1r de Batxillerat

MODALITAT HUMANITATS CIÈNCIES SOCIALS

Matèries comunes d’opció:

MATEMÀTIQUES APLICADES a les CIÈNCIES SOCIALS I

Es treballen els següents continguts: Nombres reals., polinomis, matemàtica financera: interès simple, interès compost, capitalització i préstecs, funcions, estadística: distribucions bidimensionals, probabilitat: introducció, distribució binomial i normal

LLATÍ I

Matèries de modalitat:

ECONOMIA

L’economia està present en tots els aspectes de la nostra vida quotidiana, qualsevol ciutadà necessita conèixer les regles bàsiques que expliquen els esdeveniments econòmics i el llenguatge específic que és utilitzat pels economistes i els mitjans de comunicació per analitzar aquests fets. 

La realitat no es pot entendre correctament sense considerar el comportament econòmic, individual i col·lectiu, de les persones en la recerca de la satisfacció de les seves necessitats, així com la producció i organització dels béns i serveis que es necessiten per a això i la distribució dels recursos escassos. Aquí intentarem explicar conceptes com: oferta, demanda, inflació, atur, IPC, PIB …..

ECONOMIA DE L’EMPRESA I

La matèria d’Economia de l’Empresa, troncal del batxillerat de Ciències Socials, estudia i analitza la realitat empresarial, tant des d’un punt de vista intern com per les seves interrelacions amb la societat en la qual actua. Intenta  l’anàlisi de la moderna organització i administració d’empreses, clau per al creixement econòmic, la innovació, l’ocupació i la integració social

Aquesta matèria us introdueix  en l’entorn amb el qual vosaltres us relacionareu al llarg de la vostre vida, ja sigui com a consumidor, contribuent, futur treballador o emprenedor.

LTERATURA UNIVERSAL

La literatura Universal és una matèria que té com a objectiu augmentar d’una banda, el cabal cultural de l’alumnat -especialment el literari, però també el que sorgeix de les connexions amb d’altres arts- i de l’altra, el seu gust per la lectura. Es veuen els diferents períodes i els grans noms i obres  de la literatura occidental, des de les literatures antigues fins al segle xx.

En aquesta assignatura hi ha sis lectures preceptives i s’utilitza un llibre de text. És recomanable especialment per a l’alumnat amb inquietuds culturals i interès per la lectura.

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

Aquesta assignatura de primer de batxillerat abasta un període que s’estén des de la crisi de l’antic règim fins a la caiguda del bloc comunista i l’auge del terrorisme islàmic, és a dir, fins als nostres dies. És, per tant, un temps ampli i sobretot complex que aproxima als alumnes al coneixement crític del seu temps. A més de la utilització de fonts històriques clàssiques, utilitzarem els recursos que ens ofereixen els mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i la comunicació..

GREC I 

Estudiar Grec a Batxillerat  és fer un viatge al cor de la nostra civilització. Tot el que som, la  nostra cultura occidental, la nostra manera d’entendre el món,  comença a Grècia.  Conèixer la seva llengua i la seva cultura és un repte que atrapa uns pocs escollits. ¿ Vols formar part d’aquests pocs que no es conformen “estudiant allò que serveix per a alguna cosa”?  Vols ser d’aquells que estudien, senzillament,  per ser més savis?

2n de Batxillerat

MODALITAT HUMANITATS CIÈNCIES SOCIALS

Matèries comunes d’opció:

MATEMÀTIQUES APLICADES a les CIÈNCIES SOCIALS II

Es treballaran els següents continguts: Funcions: continuïtat i límits. derivades, aplicacions de les derivades, optimització de funcions, representació gràfica de funcions. Matrius i determinants. Sistemes d’equacions lineals. Inequacions de primer grau. Sistemes d’inequacions. Programació lineal

LLATÍ II

Matèries de modalitat:

LITERATURA CATALANA
La literatura catalana és una matèria optativa de batxillerat  basada en la lectura de 6 obres literàries d’autors catalans del segle XX: 2 novel·les, 2 poemaris i 2 obres de teatre.

Les lectures es fan per ordre cronològic i s’acompanyen d’explicacions sobre el context cultural i històric, per tal de facilitar-ne la comprensió i interpretació.  La majoria dels textos, especialment si són poemes o fragments teatrals, es llegeixen a classe  i de manera participada.

A més de dotar l’alumne d’una bona preparació per a la selectivitat en una matèria que pondera per a la majoria de carreres de l’àmbit de lletres, la matèria serveix per a fomentar el gust per la lectura i per a proporcionar una bona base lingüística, literària i cultural a l’alumne.

GEOGRAFIA 

La Geografia al segon curs del batxillerat té com objectiu comprendre i explicar l’espai geogràfic espanyol i català, caracteritzat pels contrastos i la complexitat territorial  resultat de la interacció de processos socials, econòmics, tecnològics i culturals que han actuat en un marc natural i històric. Concretament, s’estudia el medi físic (relleu, clima, vegetació), recursos, medi ambient, població , activitat econòmica,  sistema urbà, …. en el  context europeu i mundial.

ECONOMIA DE L’EMPRESA II

La matèria d’Economia de l’Empresa, troncal del batxillerat de Ciències Socials, estudia i analitza la realitat empresarial, tant des d’un punt de vista intern com per les seves interrelacions amb la societat en la qual actua. Intenta  l’anàlisi de la moderna organització i administració d’empreses, clau per al creixement econòmic, la innovació, l’ocupació i la integració social

Aquesta matèria us introdueix  en l’entorn amb el qual vosaltres us relacionareu al llarg de la vostre vida, ja sigui com a consumidor, contribuent, futur treballador o emprenedor. 

LITERATURA CASTELLANA

Aquesta assignatura té com a objectiu ajudar a comprendre i gaudir de la poesia, la narrativa i el teatre amb la lectura comentada de sis obres crucials de la història de la literatura castellana. Aquestes lectures es realitzaran i interpretaran a classe i, a partir d’elles, es posaran en comú les característiques generals dels principals corrents de la literatura universal que conflueixen a la literatura castellana.

GREC II

Estudiar Grec a Batxillerat  és fer un viatge al cor de la nostra civilització. Tot el que som, la  nostra cultura occidental, la nostra manera d’entendre el món,  comença a Grècia.  Conèixer la seva llengua i la seva cultura és un repte que atrapa uns pocs escollits. ¿ Vols formar part d’aquests pocs que no es conformen “estudiant allò que serveix per a alguna cosa”?  Vols ser d’aquells que estudien, senzillament,  per ser més savis?

HISTÒRIA DE L’ART

L’objectiu fonamental de la matèria d’Història de l’Art és acostar el món de l’art i els artistes a un alumnat. Es tractarà d’aprendre a llegir l’art i a gaudir-ne, i a estudiar-lo com a element integrat en un determinat context històric. Els conceptes bàsics ha treballar són: Què és l’art i mitjans d’expressió artística (arquitectura, escultura i pintura bàsicament). Vocabulari bàsic. Característiques dels estils artístics i Elements per al comentari i anàlisi d’una obra d’art.