Batxillerat Científic i Tecnològic

Explicació dels continguts de les matèries optatives

1r de Batxillerat

MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Matèria comuna d’opció:

MATEMÀTIQUES I

Es treballen els següents continguts: Nombres Reals, nombres complexos. Trigonometria, el pla: vectors, rectes, angles, distàncies còniques, polinomis, successions i límits, funcions, introducció a les derivades, estadística: distribucions bidimensionals, probabilitat: introducció, distribució binomial i normal

Matèries de modalitat:

TECNOLOGIA INDUSTRIAL I

És una assignatura enfocada a realitzar estudis universitaris d’enginyeries i arquitectura. La tecnologia de batxillerat s’assembla més a la física que a la tecnologia cursada a l’ESO, aquí es treballen els continguts tot resolent problemes. Els continguts més importants són: energies, corrent continu, resistència de materials, estàtica, mecanismes i pneumàtica.

DIBUIX TÈCNIC  I

El llenguatge gràfic del dibuix tècnic és una eina en el desenvolupament d’activitats de tipus tècnic, científic, creatiu, etc. A la matèria de dibuix tècnic de Batxillerat, es pretén donar a conèixer aquest llenguatge gràfic que té importància tant en la formació acadèmica, pel seu caràcter instrumental, com en molts àmbits professionals, ja sigui en el camp de les enginyeries, arquitectura, art i disseny

La programació de la matèria es fa en dos cursos : dibuix tècnic I i II. En el primer curs s’introdueix el llenguatge gràfic. En el segon curs s’amplia i s’aprofundeix en els continguts ja treballats: sobre la geometria de les formes i l’espai tridimensional. En ambdós cursos es treballen els continguts de forma analògica i digital, amb programari específic per a tal efecte.

FÍSICA I 

Ès una assignatura que introdueix els conceptes generals de física que serviran per realitzar estudis universitaris d’enginyeries, arquitectura i ciències. Es basa en resoldre qüestions i problemes a partir de conceptes teòrics i la realització de pràctiques  al laboratori.

QUÍMICA I

És una  assignatura  que introdueix els conceptes generals de química que serviran per realitzar estudis universitaris de ciències, ciències de la salut i algunes enginyeries. Es basa en resoldre qüestions i  problemes a partir de conceptes teòrics  i la realització de pràctiques de laboratori.

CIÈNCIES DE LA TERRA I EL MEDI AMBIENT I

Aquesta assignatura estudia la Terra en tots els seus aspectes. Tracta la Terra i la seva evolució en les seves condicions naturals i com l’espècie humana pot fer canviar aquestes condicions naturals. Al primer curs s’estudia l’estructura interna de la Terra, els minerals i les roques, els processos geològics interns i externs, la història de la Terra i els fòssils. Al segon curs, s’estudia l’atmosfera, la hidrosfera, els riscos (danys que el medi pot fer a l’espècie humana), els impactes (danys que l’espècie humana pot fer al medi), els recursos (bens naturals que poden tenir algun interès per l’espècie humana) i la gestió ambiental i el desenvolupament sostenible (conjunt de mesures que s’han de prendre per minimitzar els riscos i els impactes). Es fan exercicis, pràctiques (minerals, roques, fòssils), mapes (topogràfics, geològics, meteorològics,…) i sortides de camp (Masmolets i Fontscaldes, depuradora, potabilitzadora, La Mussara, torrent del Catllar,…)

BIOLOGIA I

A la matèria de biologia de primer de batxillerat s’estudien conceptes fonamentals de la biologia que ens han de servir per als estudis de les branques de ciències en general i de ciències de la salut. Els grans continguts de biologia impartits a primer són la cèl·lula, material genètic, duplicació del DNA i la seva expressió, els cicles biològics, bioquímica I ( proteïnes i àcids nucleics), divisió cel·lular i cèl·lules reproductores,  biotecnologia i genètica mendeliana i la seva aplicació en la genètica humana.

La biologia a primer té una part fonamentalment pràctica que es fa al laboratori i que consisteix en posar de manifest les propietats de les proteïnes, aïllament del DNA de cèl·lules animals o vegetals, acció enzimàtica de l’amilasa, observació de la mitosi, anatomia cel·lular, pràctiques d’ús del microscopi i de la fotografia digital per a obtenir  imatges al microscopi de molt bona qualitat, ús de bases internacionals reals de genòmica per a simulacions de reconeixement de seqüències de proteïnes i/o DNA entre d’altres.

2n de Batxillerat

MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Matèria comuna d’opció:

MATEMÀTIQUES II

Es treballaran els següents continguts: Funcions: continuïtat i límits. Derivades, aplicacions de les derivades. Optimització de funcions, representació gràfica de funcions, primitiva. Integral indefinida, integral definida. Matrius i determinants. Sistemes d’equacions lineals

Geometria a l’espai: vectors i bases, rectes i plans. Mètrica: angles i distàncies

Matèries de modalitat:

TECNOLOGIA INDUSTRIAL II

Principis de màquines, màquines elèctriques i oleohidràulica. Electromagnetisme, corrent altern i màquines elèctriques. Sistemes digitals i automàtics. Sistemes de fabricació. Metrologia i normalització. Elements d’organització industrial.

ELECROTÈCNIA

El circuit elèctric. Lleis bàsiques del circuit elèctric. Magnetisme i electromagnetisme. Components elèctrics passius. Corrent altern. Sistemes electrònics analògics i digitals. Màquines elèctriques. Instal·lacions elèctriques.

DIBUIX TÈCNIC II

El llenguatge gràfic del dibuix tècnic és una eina en el desenvolupament d’activitats de tipus tècnic, científic, creatiu, etc. A la matèria de dibuix tècnic de Batxillerat, es pretén donar a conèixer aquest llenguatge gràfic que té importància tant en la formació acadèmica, pel seu caràcter instrumental, com en molts àmbits professionals, ja sigui en el camp de les enginyeries, arquitectura, art i disseny. 

La programació de la matèria es fa en dos cursos : dibuix tècnic I i II. En el primer curs s’introdueix el llenguatge gràfic. En el segon curs s’amplia i s’aprofundeix en els continguts ja treballats: sobre la geometria de les formes i l’espai tridimensional. En ambdós cursos es treballen els continguts de forma analògica i digital, amb programari específic per a tal efecte.

FÍSICA II

És una assignatura que introdueix els conceptes generals de física que serviran per realitzar estudis universitaris d’enginyeries, arquitectura i ciències. Es basa en resoldre qüestions i problemes a partir de conceptes teòrics i la realització de pràctiques  al laboratori.

QUÍMICA II 

És una  assignatura  que introdueix els conceptes generals de química que serviran per realitzar estudis universitaris de ciències, ciències de la salut i algunes enginyeries. Es basa en resoldre qüestions i  problemes a partir de conceptes teòrics  i la realització de pràctiques de laboratori.

BIOLOGIA II:

A la matèria de biologia de segon de batxillerat s’estudien conceptes fonamentals de la biologia que ens han de servir per als estudis de les branques de ciències en general i de ciències de la salut.