ESOInformació general

L’educació secundària obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

Es poden matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria els alumnes que compleixin 12 anys durant l’any d’inici del curs i els d’edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquest ensenyament.

Per accedir per primera vegada cal formalitzar la preinscripció en el termini fixat -veure Preincripció i matricula-.

Matèries dels tres primers cursos

Matèries comunes
Ciències de la Naturalesa: Biologia i Geologia; Física i Química Llengua Estrangera
Ciències Socials: Geografia i Història Matemàtiques
Educació Física Música
Educació Visual i Plàstica Tecnologia
Llengua Catalana i Literatura Religió o Cultura i Valors Ètics
Llengua Castellana i Literatura Tutoria
Matèries optatives

El centre ofereix, en un dels tres primers cursos, les matèries optatives de Segona Llengua Estrangera, Cultura Clàssica i Emprenedoria.

Treball de Síntesis

El Treball de Síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’ESO.

Servei comunitari

El Servei Comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l’alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, duu a terme un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l’exercici actiu de la ciutadania. El seu objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic.

El Servei Comunitari ha de formar part de la programació curricular d’una o diverses matèries de tercer i/o quart d’ESO, definides en el pla anual de centre.

Matèries de quart curs

Matèries comunes
Ciències Socials: Geografia i Història Llengua Estrangera
Educació Física Matemàtiques
Llengua Catalana i Literatura Religió o Cultura i Valors Ètics
Llengua Castellana i Literatura Tutoria
Matèries optatives

A més, s’han de cursar tres de les matèries optatives següents:

Biologia Física i Química
Llatí Anglès
Tecnologia Filosofia
Francès Informàtica
Música Visual i plàstica
Projecte de Recerca

En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup. Consisteix en un conjunt d’activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne, sota el guiatge del professor.

Els alumnes que obtenen el títol de graduat o graduada en ESO poden accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d’accés) o d’arts plàstiques i disseny.

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als estudis següents:

  • els programes de formació i inserció (PFI);
  • a formació de persones adultes;

Si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà (si se supera la prova d’accés).

A partir dels 18 anys, si s’ha cursat 4t d’ESO i es tenen com a màxim cinc matèries suspeses, en el mateix centre i durant els dos anys següents, es pot accedir a la convocatòria anual per superar-les i així obtenir el graduat en ESO. En determinats casos el requisit d’edat pot ser inferior als 18 anys.

A més, a partir dels 18 anys es té accés a la prova lliure per obtenir el títol d’ESO.

Un cop acabada l’ESO també es pot accedir al món laboral.

Pagament

  • Quota anunal única de material i AMPA de 40€
  • Aquelles assignatures que requerixen de llibres es poden sol·licitar a través del servei de lloguer de llibre Iddink.