Ensenyament i Animació SocioesportivaTítol: Tècnic/a superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva.

Nivell: Formació professional de grau superior (CFGS).

Durada: 2.000 hores: 1.650 al centre educatiu i 350 en un centre de treball, distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Família professional: Activitats físiques i esportives.

Formació Dual

La formació en alternança i dual combina l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica.

L´alumnat seleccionat, durant el 2n curs, rep part de la formació en el nostre centre i l´altre part l´obté mitjançant les activitats formatives i productives en empreses del sector , en la modalitat de beca-salari. La resta de l’alumnat fa tota la formació al centre de forma presencial.

L´alumnat podrà adquirir experiència professional, aprendre en entorns reals de treball i, millorar l´ocupabilitat.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • animador/a d’activitats físico-esportives
 • coordinador/a d’activitats poliesportives
 • monitor/a d’activitats físico-esportives
 • empreses de serveis esportius
 • patronals d’esports o entitats esportives municipals
 • associacions o clubs esportius
 • federacions esportives
 • empreses turístiques: hotels, càmpings.
Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits previstos de cost.La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball), distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Continguts

Matèries Hores
Valoració de la Condició Física i Primers Auxilis 165h
Dinamització de Grups 132h
Planificació de l’Animació Socioesportiva 66h
Metodologia de l’Ensenyament d’Activitats Fisicoesportives 132h
Activitats Fisicoesportives Individuals 132h
Activitats d’Oci i Temps Lliure 198h
Activitats Fisicoesportives d’Aparells Manuals 99h
Activitats Fisicoesportives d’Equip 165h
Jocs i Activitats Fisicorecreatives i d’Animació Turística 165h
Activitats Fisicoesportives per a la Inclusió Social 66h
Formació i Orientació Laboral 99h
Empresa i Iniciativa Emprenedora 66h
Anglès 99h
Projecte d’Ensenyament i Animació Socioesportiva 66h
Formació en Centres de Treball 350h

Preus

Itinerari LOE Itinerari LOGSE
Per curs 360€ Per crèdit 65€
Per Unitat Formativa 25€ Mòdul de formació en centres de treball 65€
Mòdul de formació en centres de treball 25€ Quota anual per ús de les instal·lacions 110€
Quota anual per ús de les instal·lacions 110€

Material

Aquest és un llistat de material orientatiu. El definitiu s´especificarà a l´inici de curs per part de l´equip docent.

  1r Curs

 • Banyador
 • Casquet
 • Ulleres de natació
  2n Curs

 • Aletes
 • Botes multitac
 • Raqueta de tenis
La nota obtinguda en el cicle formatiu de grau superior, permet accedir a la universitat sense fer cap prova d’accés.
Amb un cicle formatiu de grau superior es poden convalidar crèdits ECTS a les universitats catalanes.

Pots trobar informació sobre la correspondència de crèdits en aquest enllaç.

L´alumnat que hagi cursat un altre cicle formatiu o estudis universitaris, podrà convalidar alguns crèdits/mòduls/UF.

Pots trobar informació sobre les convalidacions en aquest document.

On, quan i com s’ha de sol·licitar?

S´ha de presentar a secretaria del centre en el moment de formalitzar la matrícula la documentació següent:

 • Certificat de notes original o títol o resguard del títol (original i fotocòpia) dels estudis que donen dret a la convalidació.
 • Imprès de convalidacions que es pot descarregar en aquest document.

Qui som

Continuant amb la dinàmica del nostre centre, volem treballar amb la línia de proximitat amb tot l’alumnat. Per aquest motiu, oferim un CFGS EAS on intentem traslladar a l’alumnat la professionalitat, dedicació i plaers que ofereix el nostre àmbit i que per part del professorat del cicle, volem fer partícip al nostre alumnat de totes les activitats proposades, buscant la excel·lència esportiva, educativa i professional.
El professorat de cicle, altament qualificat, treballa en una línia educativa teòrico-pràctica, doncs el dia a dia ens diu que la realitat educativa futura és el que prioritza, i volem que els nostres alumnes estiguin preparats per fer front a aquest món laboral-esportiu.
Oferim un CFGS EAS en modalitat DUAL, on l’alumne pot complementa la seva formació acadèmica amb pràctiques remunerades a diferents empreses esportives de la zona (Consell Esportiu Tarragonès, Consell Esportiu Baix Camp, Club Tennis Monterols…) les quals a dia d’avui, moltes d’aquestes, han continuat i volen continuar amb els nostres alumnes a les seves empreses.

On trobar-nos