Batxillerat de Ciències i TecnologiaInformació general

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a alumnes interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

  • graduat en educació secundària obligatòria (ESO),
  • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca),
  • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol d’ESO o al títol de tècnic. L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el “Volant per a la inscripció condicional en centres educatius”.

Per accedir per primera vegada cal formalitzar la preinscripció en el termini fixat -veure Preincripció i matricula-.

1r Curs

Matèries Comunes Matèries Optatives
Llengua catalana i literatura 2h Matèria comuna d’opció Matemàtiques I 4h
Llengua castellana i literatura 2h Matèria de modalitat escollir una de les dues Química I 4h
Llengua estrangera 3h Dibuix tècnic I 4h
Educació física 2h Matèria de modalitat escollir una de les dues Biologia I 4h
Filosofia 2h Tecnologia industrial I 4h
Ciències per al món contemporani 2h Matèria de modalitat o específica escollir una de les següents Ciències de la Terra I 4h
Física I 4h
Tutoria 1h Economia 4h
Revista / Informàtica 2h + 2h
Total 14h Total 16h

2n Curs

Matèries Comunes Matèries Optatives
Llengua catalana i literatura 2h Matèria comuna d’opció Matemàtiques II 4h
Llengua castellana i literatura 2h Matèria de modalitat escollir una de les tres Química II 4h
Llengua estrangera 3h Dibuix tècnic II 4h
Electrotècnia 4h
Història 3h Matèria de modalitat escollir una de les dues Biologia II 4h
Història de la Filosofia 3h Tecnologia industrial II 4h
Tutoria 1h Matèria de modalitat o específica escollir una de les següents Ciències de la Terra II 4h
Treball de Recerca
Física II 4h
Psicologia / Sociologia 2h +2h
Total 14h Total 16h

 

 

Amb el títol de batxiller o batxillera es pot accedir:

  • a la universitat (un cop aprovades les proves d’accés),
  • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica o d’arts plàstiques i disseny (si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l’alumnat que ha cursat una modalitat de batxillerat determinada),
  • a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés (si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l’alumnat que ha cursat una modalitat de batxillerat determinada),
  • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés) i
  • al món laboral.

Pagament

  • Quota anual única de material i AMPA de 40€
  • Aquelles assignatures que requerixen de llibres es poden sol·licitar a través del servei de lloguer de llibre Iddink.