Batxillerat d’Humanitats i Ciències SocialsInformació general

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

  • graduat en educació secundària obligatòria (ESO),
  • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca),
  • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol d’ESO o al títol de tècnic. L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el “Volant per a la inscripció condicional en centres educatius”.

Per accedir per primera vegada cal formalitzar la preinscripció en el termini fixat -veure Preincripció i matricula-.

1r Curs

Matèries Comunes Matèries Optatives
Llengua catalana i literatura 2h Matèria comuna d’opció Bat. Humanístic: Llatí I 4h
Bat. Social: Economia de l’empresa I 4h
Llengua castellana i literatura 2h Matèria de modalitat escollir una de les dues Grec I 4h
Llengua estrangera 3h Matemàtiques CCSS I* 4h
Educació física 3h Matèria de modalitat escollir una de les dues Literatura Castellana 4h
Filosofia 2h Història del món contemporani 4h
Ciències per al món contemporani 2h Matèria modalitat o específica escollir una de les dues Economia 4h
Tutoria 1h Revista / Informàtica 2h + 2h
Total 14h Total 16h

*matèria obligatòria per als alumnes del batxillerat social

2n Curs

Matèries Comunes Matèries Optatives
Llengua catalana i literatura 2h Matèria comuna d’opció Bat. Humanístic: Llatí II 4h
Bat. Social: Economia de l’empresa II 4h
Llengua castellana i literatura 2h Matèria de modalitat escollir una de les dues Grec II 4h
Llengua estrangera 3h Matemàtiques CCSS II* 4h
Història 3h Matèria de modalitat escollir una de les dues  Geografia 4h
Història de la Filosofia 3h Literatura Catalana 4h
Tutoria 1h Matèria de modalitat o específica escollir una de les dues  Història de l’Art  4h
Treball de Recerca
Psicologia / Sociologia 2h + 2h
Total 14h Total 16h

*matèria obligatòria per als alumnes del batxillerat social

Amb el títol de batxiller o batxillera es pot accedir:

  • a la universitat (un cop aprovades les proves d’accés),
  • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica o d’arts plàstiques i disseny (si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l’alumnat que ha cursat una modalitat de batxillerat determinada),
  • a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés (si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l’alumnat que ha cursat una modalitat de batxillerat determinada),
  • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés) i
  • al món laboral.

Pagament

  • Quota anunal única de material i AMPA de 40€
  • Aquelles assignatures que requerixen de llibres es poden sol·licitar a través del servei de lloguer de llibre Iddink.