MATRÍCULA BATXILLERAT CURS 2020-2021

Llista d’assignació.

MATRÍCULA TELEMÀTICA.

Cal enviar la documentació escanejada o fotografiada per correu electrònic a l’adreça oficial del centre (a8047509@xtec.cat). DOCUMENTACIÓ, del 8 al 14 de juliol (abans de les 13.30 h).

MATRÍCULA PRESENCIAL

Es podrà fer la matrícula presencialment al centre els dies 13 i 14 de juliol (de 9h a 13.30h). En aquest cas, cal demanar cita prèvia al centre utilitzant l’aplicació CITA PRÈVIA o per telèfon (93 630 35 84).

 

PREINSCRIPCIÓ

Presentació de sol·licitud electrònica: del 27 de maig al 3 de juny.

Presentació de sol·licituds amb suport informàtic (amb cita prèvia): 2 i 3 de juny.

Presentació de documentació: fins el 4 de juny.

CODI CENTRE INSTITUT ÍTACA: 08047509

Oferta inicial de places.

Publicació de la llista de barem provisional. (15 de juny).

Publicació de la llista de barem definitiu (26 de juny).

Presentació de reclamacions al barem provisional del 16 al 18 de juny.

Sol·licitud:

Per demanar CITA PRÈVIA. (a partir del 26 de maig).

S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre. Es promou la presentació de la sol·licitud amb suport informàtic. Una vegada enviades les dades, s’obté el resguard de la sol·licitud que cal enviar per correu electrònic a l’adreça oficial del centre (a8047509@xtec.cat), juntament amb la documentació identificativa i acreditativa de les circumstàncies al·legades, escanejada o fotografiada (per les dues cares).

El tràmit de la presentació es pot realitzar presencialment, per a casos excepcionals. Per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament, aquesta es podrà presentar presencialment al centre. En aquest cas, es podrà demanar cita prèvia al centre utilitzant una aplicació o per telèfon (93 630 35 84), del 27 de maig al 3 de juny de 9 h a 13.30 h.

Com es farà l’atenció presencial:

 • al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions
  (preferiblement, una sola persona);
 • cal recordar que s’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o
  fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que d’emplenar la sol·licitud en paper, convé que portin el seu propi bolígraf;
 • recordar la obligació de portar mascareta;
 • no han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en
  període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden
  autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Web de la preinscripció de la Generalitat de Catalunya.

Documentació:

 1. El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) del nen o la nena, si se’n disposa.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 1. Documentació acreditativa del criteri o dels criteris de prioritat (s’ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció).
 Expedient acadèmic:
 • Certificació acadèmica de la qualificació mitjana de l’expedient dels estudis que permeten l’accés al batxillerat, o si l’alumne encara cursa els estudis: certificat de la qualificació mitjana dels cursos ja avaluats definitivament, en ambdós casos, calculada amb dos decimals.
 • Si es tracta d’estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.

Documentació que cal presentar en tots els casos:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne.

Si l’alumne és menor d’edat també s’ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet