Concurs de neteja 2017

S’ha obert  el procediment obert del servei de neteja de l’Institut Ítaca.

Plec de prescripcions tècniques PPT.

Plec de clàusules administratives PCA.

Resolució d’adjudicació del contracte de servei de neteja RES

Finalment, en data 28 de novembre s’ha signat el contracte pel servei de neteja de l’Institut Ítaca amb l’empresa espanyola Limpieza y desinfección de Edificios y Locales Renet, S.L. per un import de 66.068,80 euros, IVA exclòs (79.243,25 euros, IVA inclòs).