MATRÍCULA ESO CURS 2020-2021

Llista d’assignació

Llista d’espera.

MATRÍCULA TELEMÀTICA.

Cal enviar la següent documentació escanejada o fotografiada per correu electrònic a l’adreça oficial del centre (a8047509@xtec.cat) del 13 al 17 de juliol (abans del les 13.30 h).

DOCUMENTACIÓ 1 ESO,

DOCUMENTACIÓ 2 o 3 ESO.

DOCUMENTACIÓ 4 ESO.

MATRÍCULA PRESENCIAL

Es podrà fer la matrícula presencialment al centre els dies 16 i 17 de juliol (de 9h a 13.30h). En aquest cas, cal demanar cita prèvia al centre utilitzant l’aplicació CITA PRÈVIA o per telèfon (93 630 35 84).

 

PREINSCRIPCIÓ

Presentació de sol·licituds amb suport informàtic: del 13 al 22 de maig.

Presentació de sol·licituds amb cita prèvia: 19, 21 i 22 de maig.

Presentació de documentació: fins el 25 de maig.

Publicació de la oferta inicial de places.

Publicació del llista de barem provisional (29 de maig).

Publicació de barem resoltes les reclamacions (9 de juny).

Publicació de la llista ordenada definitiva (11 de juny).

Presentació de reclamacions al barem provisional: del 2 al 5 de juny per correu electrònic  (a8047509@xtec.cat)

Sol·licitud:

S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre. Es promou la presentació de la sol·licitud amb suport informàtic. Una vegada enviades les dades, s’obté el resguard de la sol·licitud que cal enviar per correu electrònic a l’adreça oficial del centre (a8047509@xtec.cat), juntament amb la documentació identificativa i acreditativa de les circumstàncies al·legades, escanejada o fotografiada (per les dues cares).

El tràmit de la presentació es pot realitzar presencialment, per a casos excepcionals. Per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament, aquesta es podrà presentar presencialment al centre. En aquest cas, es podrà demanar cita prèvia al centre utilitzant una aplicació (aviat tindrem aquí l’enllaç) o per telèfon (93 630 35 84), de 9 h a 13.30 h.

Com es farà l’atenció presencial:

 • al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions
  (preferiblement, una sola persona);
 • cal recordar que s’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o
  fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que d’emplenar la sol·licitud en paper, convé que portin el seu propi bolígraf;
 • recordar la obligació de portar mascareta;
 • no han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en
  període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden
  autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Web de la preinscripció de la Generalitat de Catalunya.

Documentació:
 1. El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) del nen o la nena, si se’n disposa.

  De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

2. Documentació acreditativa del criteri o dels criteris de prioritat (s’ha de presentar només per al criteri o els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció).