Funcionament i normativa

FUNCIONAMENT

A continuació teniu al vostre abast els documents necessaris per al bon funcionament i marxa de l’institut.

 • Projecte Educatiu de Centre

Podeu veure el PEC clicant aquí.

 • Pla de convivència

Podeu veure el Pla de convivència clicant aquí

 • Pla de les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació

Podeu veure el Pla TAC clicant aquí

 • Pla d’atenció a la diversitat

Podeu veure el PAD clicant aquí

 • Projecte curricular del centre

Podeu veure el  PCC clicant aquí

 • Pla d’acció tutorial

Podeu veure el PAT clicant aquí

 • Projecte lingüístic del centre

Podeu veure el PLC clicant aquí

 • Plànol de riscos laborals

Podeu veure el PRL clicant aquí

 • NOFC

Podeu veure les NOFC clicant aquí

Extracte  de la normativa:

L’estudi constitueix un deure bàsic de l’alumnat que comporta el desenvolupament de les seves aptituds personals i l’aprofitament dels coneixements que s’imparteixen amb la finalitat d’assolir una bona preparació humana i acadèmica.

Aquest deure general es concreta, entre d’altres, en les obligacions següents:          

 1. Assistència a classe, participació en les activitats acordades en el calendari escolar i respecte als horaris establerts.
 1. La puntualitat a l’hora de començar les classes i diferents activitats és un fet que contribueix molt al bon funcionament del centre.
 1. Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents.
 1. Participar en les activitats i sortides pedagògiques organitzades pel centre
 1. Col·laborar en el manteniment de les instal.lacions del centre:
 • El respecte a les normes de convivència dins el centre docent com a deure bàsic de l’alumnat s’estén a les obligacions següents:
 1. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.
 2. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.
 3. Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre.
 4. Complir les normes d’organtizació i funcionament del centre (NOF).
 5. Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre
 6. Propiciar un ambient convivencial i respectar el dret dels altres membres de l’alumnat a que no sigui pertorbada l’activitat normal a les aules.
 7. A fi d’evitar sorolls als corredors, que destorben les classes, l’alumnat ha d’esperar el / la professor/a dins la seva aula. Si aquest /a es retardés, caldrà que els/les delegats/des vagin a preguntar al professorat de guàrdia què han de fer.
 8. Quan, per necessitat d’horari, l’alumnat hagi de canviar d’aula, els desplaçaments per les dependències de l’lnstitut es faran sense corredisses ni crits per tal d’evitar destorbar l’ambient d’estudi i treball del centre.
 9. Les portes del recinte estaran tancades durant l’horari lectiu. L’alumnat d’ESO només podrà abandonar I’institut durant l’horari lectiu si va acompanyat pels seus pares o tutors legals o per una persona major d’edat autoritzada pels pares o tutors legals. Aquestes sortides s’anotaran en un registre a consergeria. L’alumnat de 2n de BTX que cursa matèries soltes podrà accedir i abandonar el centre presentant l’acreditació personal.
 10. Les portes del centre estaran obertes de 7.55h a 8.05h. La resta del temps, normalment, romandran tancades durant l’horari lectiu. La sortida es realitzarà a les 14.30h.  Fora d’aquest horari la seguretat de l’alumnat és responsabilitat de les seves  famílies. Si l’horari lectiu de l’alumnat es modifiqués per qualsevol motiu, la direcció del centre informarà previament a les famílies.
 11. Per tal d’evitar el desordre a les aules i facilitar l’accès a les instal.lacions, a les hores d’entrada al matí i després del pati, el professorat controlarà l’entrada d’alumnes a les aules que han de romandre tancades amb clau.
 12. L’alumnat de Batxillerat podrà sortir del centre durant l’horari d’esbarjo, si la família ho considera oportú, o bé romandre en el centre, al pati. El centre no és responsable d’aquest alumnat en aquesta franja horària, en cas que opti per sortir.
 • Les conductes contràries a les normes de convivència del centre estan recollides en les NOF del centre.
 • Entre les mesures correctores que les NOF preveuen per a les conductes contràries a les normes de convivència del centre està l’expulsió de classe.

Les famílies podran consultar de forma regular i personal les incidències de cada alumne/a a través del programa Alexia.