Nivell B2/C1 de llengua catalana

Quins són els requeriments imprescindibles per obtenir l’acreditació B2/C1 de llengua catalana?

  • Escolarització complerta a Catalunya (des de l’EGB o Primària).
  • No haver estat mai exempt de català.
  • Inici de l’escolarització a partir del curs 1978-79 (inclòs). Acompleix aquest requisit l’alumnat nascut a partir de 1972.
  • Si l’alumne ha nascut abans del 1972 i vol obtenir el certificat de català ha de dirigir-se al Departament d’Educació (per normativa els instituts no el poden certificar).

Com es sol·licita?

Si no viviu a Barcelona o no sou exalumnes us recomanem que el demaneu a l’institut públic més proper al vostre domicili.

Es sol.licita mitjançant un correu electrònic a l’adreça: iescarrascobarcelona@xtec.cat adjuntant la sol.licitud de reconeixement de Llengua Catalana, DNI de la persona que sol.licita el certificat i la documentació que s’indica a la taula d’equivalències.

La secretaria del centre donarà resposta al correu i donarà cita prèvia per recollir el certificat.

En cas que no pugui venir el titular personalment caldrà portar una autorització.

Quin és el termini de lliurament del certificat?

Una setmana a comptar des del dia de la presentació de la sol·licitud.

Documentació a aportar i Taula d’equivalències

Només es poden sol·licitar els nivells que s’indiquen.

Estudis realitzats Cal haver estudiat a Catalunya Documents que cal adjuntar a la sol·licitud
NIVELL B2
EGB / FP1 Totalitat de l’EGB i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.Totalitat de l’EGB i FP1 i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979. Document en PDF o JPG del DNI Original, de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de l’EGB o certificat acreditatiu*

Document en PDF o JPG de les notes finals de tots els cursos de FP1 o certificat acreditatiu*

NIVELL C1
BUP Totalitat l’EGB i BUP i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979. Document en PDF o JPG del DNI original, de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de l’EGB o certificat acreditatiu*

Document en PDF o JPG de les notes finals de tots els cursos de BUP o certificat acreditatiu*

FP2 Totalitat l’EGB, FP1 i FP2  i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats. Document en PDF o JPG del DNI original, de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de l’EGB o certificat acreditatiu*

Document en PDF o JPG de les notes finals de tots els cursos de FP1 i FP2 o certificat acreditatiu*

BATXILLERAT 3 cursos qualsevols de Primària i 5 qualsevols entre ESO i BATX i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. Document en PDF o JPG del DNI original, de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de Primària i Secundària

Document en PDF o JPG de les notes finals de tots els cursos de Batxillerat

ESO 3 cursos qualsevols de Primària i tota l’ESO s’hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. Aquesta equivalència és d’aplicació a partir del curs 2007-2008, sense caràcter retroactiu. Document en PDF o JPG del DNI original , de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de Primària i Secundària

*certificat acreditatiu: en cas de no tenir el llibre d’escolaritat, heu d’anar a l’escola o institut on vàreu estudiar la primària/secundària/batxillerat/FPI/FP2/BUP, per demanar un certificat que indiqui els anys i els cursos d’escolaritat i la frase “l’alumne ha cursat i aprovat la matèria de llengua catalana”.

Aquelles persones que no acompleixin els requisits anteriors s’han d’adreçar a:

Departament d’Educació
Via Augusta, 202-226 | Barcelona
Telèfon: 934 006 900

Podeu consultar l’ ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística i la web d’ Equivalències i acreditació de coneixements de català.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22046-reconeixement-b2-c1-catala?category=742b7874-a82c-11e3-a972-000c29052e2c