Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO

Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa.

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2021 són:

  1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2019.
  2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2021.

També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2021 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:

  • Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  • Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
  • Ser esportista d’alt rendiment.

3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció: del 1 al 12 de febrer de 2021. Has de portar el full d’inscripció a les proves.

Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos: Entre el 15 i el 19 de febrer de 2021.

Realització de la prova: dimarts 2 de març a les 15.30h
Pots descarregar-te el full d’inscripció en el següent ENLLAÇ