Matèries no assolides en cursos anteriors

  • Instruccions:

Per poder recuperar les matèries pendents d’altres cursos, els alumnes hauran d’entregar un dossier de cada matèria suspesa amb els continguts del curs que tenen pendent.

  • Calendari d’entrega

El 8 de gener de 2021 serà la data única d’entrega dels dossiers de recuperació de les matèries pendents.