En l’Educació Secundària Obligatòria ofereim:

  • De primer a quart d’ESO
  • Atenció individualitzada i treball en petits grups
  • Programa d’orientació acadèmica i professional
  • Programa d’educació mediambiental, coeducació, salut, etc.

El currículum de l’ESO s’estructura en matèries comunes (que cursen tots els alumnes) i matèries optatives  (que els alumnes trien segons l¡itinerari d’estudis que vulgui seguir).

La finalitat de l’ESO és proporcionar a tot l’alumnat una educació que li permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l’autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal i la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies.

Avaluació

L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat d’ ESO és contínua. L’alumne/a que en finalitzar l’ESO hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa obtindrà el títol de graduat d’educació secundària obligatòria.

TRETS DIFERENCIALS:

Optativa P

La majoria de l’alumnat d’ESO i batxillerat té l’opció de fer l’optativa P en la franja d’optativitat que ofereix el currículum.

Aquestes optatives signifiquen l’aportació de l’alumnat al desenvolupament dels projectes de centre. En aquesta optativa, els nois i noies de 12 a 18 anys treballen conjuntament en benefici del centre i de l’entorn.

Totes elles tenen com a objectiu la cohesió i la millora dels resultats educatius, i s’estructuren de manera activa, en què l’alumnat és el protagonista dels aprenentatges i el professorat guia i assessora per aconseguir un producte comú: la revista, una obra de teatre, una actuació musical, els productes de l’hort escolar…

Algunes de les optatives que oferim són: Revistatut, Escola Verda, Lectura, Scratch, Coeducació, Mediació, Comissió de festes, cinema, l’orquestra de l’Estatut, etc.

Treballs transversals

Al llarg del curs, el centre s’organitza de manera diferent per fer els treballs transversals. Aquests treballs giren al voltant d’un tema i estan formats per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.

Els treballs es porten a terme durant dues setmanes cadascun, es porten a terme al llarg del 1r i del 2n trimestre i els eixos temàtics són els següents:

1r d’ESO: Visc@Rubí i L’antic Egipte

2n d’ESO: Qui sóc jo? Sóc el que penso, sóc el que sento i Barcelona, la ciutat i els seus prodigis

3r d’ESO: Els drets dels infants i Fem un telenotícies

4t d’ESO: Dublin and de Irish culture i Planifico el meu futur

Àmbit lingüístic

Des del curs 2015-2016, l’alumnat d’ESO es va incorporant gradualment a l’àmbit lingüístic, espai que surt de les hores de llengües catalana, castellana i anglesa, i en què els nois i noies treballen per projectes competencials, incidint sobretot en les competències lingüístiques, però també en les artístiques, digitals, de valors…

Calendari de preinscripció 17/18 ESO

 Educació Secundària Obligatòria 

Fases de la preinscripció
Dates

Difusió de l’oferta
20 de març

Presentació de sol.licituds
23 de març al 4 d’abril

Llistes amb el barem provisional
24 d’abril

Presentació de reclamacions
25  al 27 abril

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions
3 de maig

Sorteig
4 de  maig

Llistes ordenades definitives
8 de maig

Publicació oferta… Llegeix més»

Portes Obertes 2017

Portes Obertes – Dissabte 11 de març, 11h
El proper dissabte, 11 de març, a les 11h del matí, us proposem una visita pel centre: 
 
Com si entréssiu en una exposició -amb rètols i explicacions, amb vídeos i productes que ha fet l’alumnat- podreu veure les instal·lacions,… Llegeix més»