Projectes de centre

Escola Verda (Educació mediambiental)
La ubicació del nostre centre en un entorn natural afavoreix el contacte amb el medi ambient i estimula l’interès per protegir-lo. En aquest sentit, el curs 2004-05 vàrem aconseguir la implantació al centre d’un projecte d’innovació educativa en l’àmbit de l’educació mediambiental, que inclou activitats com enjardinament, hort urbà, reciclatge, etc.
Des del desembre de 2008 gaudim del distintiu d’Escola Verda, lliurat pels departaments d’Educació i de Medi Ambient conjuntament.

Punt Lila (Coeducació)
Des del centre treballem per superar aquells hàbits, comportaments i actituds que impliquin desigualtat en les relacions home-dona. Posem especial cura perquè tots els nois i les noies tinguin les mateixes oportunitats d’instrucció i orientació i el mateix grau de participació i responsabilitat. El projecte de coeducació del centre es coneix com a Punt Lila.

Biblioteca (Potenciació de la biblioteca com a servei des d’on es fomenta l’hàbit lector)
Amb l’objectiu de promoure les activitats de foment de la lectura i d’oferir un servei on l’alumnat pugui trobar la informació que necessiti, s’ha potenciat la biblioteca escolar, i se l’està dotant de recursos variats (llibres i ordinadors amb Internet). Vam ampliar aquesta dotació des del juny de 2007, gràcies al Projecte d’Innovació Educativa Punt Edu. Quan aquest projecte va deixar de fer aportacions econòmiques, l’Estatut va establir un pressupost específic per a la biblioteca escolar per tal que el fons pogués seguir actualitzat al llarg dels cursos.
A més, la professora responsable de la biblioteca manté contacte regular amb la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler per tal de gestionar préstecs, muntar exposicions temàtiques, etc.

Llengües (Intercanvis internacionals)
La llengua vehicular i d’aprenentatge del centre és el català. Així mateix, el centre ha de vetllar perquè tot l’alumnat assoleixi plena competència per expressar-se oralment i per escrit en català i castellà.
De la mateixa manera, el centre potenciarà i facilitarà l’aprenentatge de llengües estrangeres (anglès i francès fonamentalment).
Actualment es segueix treballant en el desenvolupament de projectes i intercanvis per millorar-ne l’aprenentatge. Així, des del curs 2014-2015 s’estableix una relació epistolar amb el centre Were Di Drie, de Valkenswaard (Holanda) amb el qual s’inicia un intercanvi el curs 2015-2016.
També s’ha establert un intercanvi epistolar en anglés amb alumnes de escoles de l’Índia, en col·laboració amb l’ONG Sonrisas de Bombay. Aquesta activitat inclou una trobada via skype entre els alumnes de Bombay i els nostre alumnat.