Proveïdors

L’Institut L’Estatut farà una homologació contínua dels proveïdors amb els quals treballa. Per aquesta homologació es tindran en compte els criteris següents:

  • que la documentació lliurada (pressupostos, factures i albarans) compleixi amb els estàndars comptables vigents.

  • que es compleixin les normatives requerides per prestar serveis a un centre educatiu (certificacions -ISO si és el cas-, homologacions, etc.)

  • que es compleixin els compromisos adquirits en forma, termini d’entrega i qualitat, amb el centre, en el moment de la contractació.

Si no hi ha cap incidència relacionada amb aquests criteris, o en cas d’haver-ni es subsanen adequadament,  o si no s’ha fet ús dels serveis d’un proveïdor, aquest continuarà homologat de forma automàtica.

L’institut comunicarà als proveïdors la deshomologació, en cas de produir-se, a través del mail (opció preferent) o del correu ordinari.