ESO

En l’Educació Secundària Obligatòria oferim:

  • De primer a quart d’ESO
  • Atenció individualitzada i treball en petits grups
  • Programa d’orientació acadèmica i professional
  • Programa d’educació mediambiental, coeducació, salut, etc.

El currículum de l’ESO s’estructura en matèries comunes (que cursen tots els alumnes) i matèries optatives  (que els alumnes trien segons l¡itinerari d’estudis que vulgui seguir).

La finalitat de l’ESO és proporcionar a tot l’alumnat una educació que li permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l’autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal i la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies.

Avaluació

L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat d’ ESO és contínua. L’alumne/a que en finalitzar l’ESO hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa obtindrà el títol de graduat d’educació secundària obligatòria.

Opcions metodològiques

Des del curs 2006-2007 el centre ha potenciat el treball per competències, la línia pedagògica que estableix la Generalitat de Catalunya, la qual considera necessària la millora de les capacitats de les persones per poder actuar adequadament i amb eficàcia en la societat.

Paral·lelament, i en la mateixa línia, al centre s’han anat fent diversos projectes d’ABP.

S’implanta de forma progressiva i experimental  l’aprenentatge per competències i la transversalitat com a metodologia a L’Estatut, atenent a les línies impulsades pel Departament d’Ensenyament i al PE / PAC (2010-14) i a partir del DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

Així doncs, s’intenta potenciar tant el treball individual de l’alumne/a com el treball en grup, el treball per parelles, el treball per projectes, el treball interdisciplinari i totes aquelles activitats educatives que facilitin l’adquisició d’aprenentatges significatius i funcionals per part de l’alumnat.

La línia metodològica de l’institut potencia l’actuació dels equips docents, dels departaments didàctics, de l’equip de coordinació, etc., les decisions dels quals predominen sobre les individuals.

El tutor/a és una peça clau en el seguiment curricular i personal de l’alumnat. En aquest sentit, és fonamental la coordinació entre els diferents tutors/es al llarg de l’etapa

Dades de contacte:

Coordinació pedagògica: Montse Abella

Coord. 1rESO: Gema Díaz

Coord 2nESO: Susanna Gómez

Coord 3rESO: Ana Piña

Coord 4tESO: David Vilaplana

Psicopedagogues: Marta Cabestany  (1r cicle) i Silvia Mir (2n cicle i post-obligatòria)