PQiMC

POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT

L’Institut L’Estatut promou com a eina bàsica de millora, la implantació, el manteniment i la millora continuada; la norma de referència és UNE-EN-ISO 9001:2015, per la qual cosa el seu funcionament ha d’estar d’acord amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa, sense descuidar el manteniment o increment dels elements curriculars tant de l’educació reglada com l’estat físic de les instal·lacions, per tal de respondre adequadament a les necessitats i expectatives de tots els membres de la comunitat educativa i de les empreses col·laboradores.

 

El compromís de la qualitat afecta a tota l’organització del centre i a tota la comunitat educativa i empreses col·laboradores, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat en el centre. La direcció del centre vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de qualitat.

 

L’actuació de l’Institut L’Estatut, d’acord amb el PEC,  té com a propòsit formar acadèmicament i personal l’alumnat per tal de contribuir a desenvolupar les competències bàsiques i ajudar-los a prendre decisions amb vista a la seva continuïtat en els estudis o inserció en el món laboral i oferir una educació integral amb l’objectiu que els i les alumnes esdevinguin ciutadans responsables, compromesos, solidaris, amb consciència mediambiental i respectuosos amb l’entorn natural, social i cultural.

IDENTITAT PRÒPIA: MISSIÓ, VISIÓ i VALORS DE CENTRE

Aprovat en claustre el maig de 2011

Definició de la Missió

L’Institut L’Estatut és un centre públic d’educació secundària, batxillerat i cicles formatius, que té per  missió:

  • Formar acadèmicament i personal l’alumnat per tal de contribuir a desenvolupar les competències bàsiques i ajudar-los a prendre decisions amb vista a la seva continuïtat en els estudis o inserció en el món laboral.
  • Oferir una educació integral amb l’objectiu que els i les alumnes esdevinguin ciutadans responsables, compromesos, solidaris, amb consciència mediambiental i respectuosos amb l’entorn natural, social i cultural.

Definició de la Visió

Volem ser un centre actiu, emprenedor, amb visió de futur, que aconsegueix una millora constant del rendiment acadèmic dels alumnes. Volem fer ús habitual de les TIC, impulsar les llengües estrangeres i promocionar les habilitats socials i el treball cooperatiu per arribar a ser un referent de qualitat educativa al municipi. D’aquesta forma volem donar resposta a tots els agents implicats: alumnat, famílies i empreses de l’entorn.

Valors de centre

L’Institut L’Estatut té els següents valors de centre:

  • La coeducació: com el procés d’educar per a la igualtat sense cap mena de discriminació per raó de sexe.
  • La sostenibilitat, vetllar pel medi ambient i el coneixement de l’entorn: com  la nostra manera de relacionar-nos amb el medi, satisfent les necessitats presents sense comprometre les generacions futures. Fent front a aspectes econòmics i socials, juntament amb els ambientals.
  • La mediació com a mitjà de resolució dels conflictes: utilitzant el diàleg entre els membres de la comunitat educativa com a instrument deliberatiu i com el recurs fonamental per resoldre tota mena de conflictes.
  • La Integració a la societat: actuem en coherència a les característiques del nostre entorn i gestionem en resposta a canvis científics, tecnològics i socials..