Projectes

Plans de millora la qualitat i d’innovació educativa 

Per tal d’impulsar la millora de la qualitat educativa al nostre centre, desenvolupem diversos projectes, que tenen com a objectius la millora tant dels resultats acadèmics com de l’equitat.

Projecte de llengües: AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera)

  • Objectiu: Millorar la competència lingüística comunicativa en llengua anglesa

Projecte EDUCAT 2.0

  • Objectiu: Millorar la competència digital impartint les matèries amb el suport de l’ordinador personal a l’ESO

Projecte de convivència i mediació: TEI (Tutoria entre iguals)

  • Objectiu: Actuació conjunta de professorat, alumnat i famílies en la convivència escolar i el respecte.

Pla d’acció tutorial i d’orientació acadèmica i professional.

  • Objectiu: Millorar l’acció tutorial individualitzada i l’orientació i inserció professional

Pla d’acollida

  • Objectiu: Millorar l’acollida del professorat i de l’alumnat nouvingut

Pla d’atenció a la diversitat i de competències bàsiques

  • Objectiu: Millorar el grau d’assoliment de les competències bàsiques i l’atenció a la diversitat

Pla interactiu amb la comunitat educativa

  • Objectiu: Incrementar la implicació familiar en la vida del centre.

Projecte STEM

  • Objectiu: Promoure, especialment entre les noies, la curiositat i el coneixement vers les ciències i la tecnologia.